شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
رشد ۷۲ درصدی فروش منجر به رشد قیمت سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شد. +فایل صوتیرشد ۷۲ درصدی فروش منجر به رشد قیمت سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شد. +فایل صوتی - قیمت سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای - گزارش، این شرکت 100 میلیارد تومانی ، - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش شد. +ف - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش با انت - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش که 27 - ه ای زنجیره ای افق کوروش شد. +ف ای ل صوت - ه ای زنجیره ای افق کوروش با انتشار گزا - ه ای زنجیره ای افق کوروش که 27 بهمن سا - زنجیره ای افق کوروش شد. +فایل صوتی ف - زنجیره ای افق کوروش با انتشار گزارش - زارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - زنجیره ای افق کوروش که 27 بهمن سال گ - یره ای افق کوروش شد. +فایل صوتی فروشگ - یره ای افق کوروش با انتشار گزارش عملک - رادیو افق کوروش به نقل از بورس پرس ، - یره ای افق کوروش که 27 بهمن سال گذشته
رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، افق در بورس ، بورس اوراق بهادار تهران ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، نماد افق ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، غرفه سبد گردان کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، کشف قیمت افق ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ،
48 بازدید، چهارشنبه ششم شهریور ۹۸
عرضه لوازم التحریر با تخفیف‌های مناسب ، همزمان با بازگشایی مدارس +فایل صوتیعرضه لوازم التحریر با تخفیف‌های مناسب ، همزمان با بازگشایی مدارس +فایل صوتی - ادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ع - ای ویژه در فروشگاههای زنجیره‌ای - ایی مدارس، فروشگاههای زنجیره‌ای - اری نیز در فروشگاههای زنجیره‌ای - فروش ویژه فروشگاههای زنجیره ای از ۱۵ - روشگاه های زنجیره ای ، امیرخسرو فخری - فروشگاههای زنجیره ای از ۱۵ شهریورماه - ه ای زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان از - ه ای زنجیره ای از ۱۵ شهریورماه تا ۱۵ م - زارش رادیو افق کوروش، به نقل از اتحاد
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، نمایشگاههای مهر ، بازگشایی مدارس ، لوازم التحریر با تخفیف‌های مناسب ، کالاهای اساسی تنظیم بازاری ، فروش ویژه فروشگاههای زنجیره ای ، اتحادیه کشوری فر وشگاه های زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ،
98 بازدید، شنبه نهم شهریور ۹۸
رشد 25 درصدی فروش ، درآمد ماهیانه افق کوروش را به ۷.۳۱۳ میلیارد ریال رساند. +فایل صوتیرشد 25 درصدی فروش ، درآمد ماهیانه افق کوروش را به ۷.۳۱۳ میلیارد ریال رساند. +فایل صوتی - +فایل صوتی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای - ورس نیوز ، شرکت فروشگاه‌های زنجی - اتی تجمیعی شرکت به بیش از ۲۹ هزار و ۳ - ش ماهیانه شرکت کمتر از ۵.۹۰۰ میلیارد - را در فروش شرکت به خود اختصاص داده&zw - مد ماهیانه افق کوروش را به ۷.۳۱۳ میلی - زنجیره‌ای افق کورش در مرداد ماه موفق - زارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس ن - ره‌ای افق کورش در مرداد ماه موفق - اهیانه افق کوروش را به ۷.۳۱۳ میلیارد - رادیو افق کوروش به نقل از بورس نیوز
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رشد 25 درصدی فروش افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ،
35 بازدید، دوشنبه یازدهم شهریور ۹۸
فرانچایز ازنگاه مدیر عامل شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش +فایل صوتیفرانچایز ازنگاه مدیر عامل شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش +فایل صوتی - مدیر عامل شرکت فروشگاههای زنجیره ای ا - ه‌های زنجیره ای بسیار می‌تو - روشگاه های زنجیره ای به کسب و کارهای - ( فروشگاه زنجیره ای) حق بهره‌م - ه ای زنجیره ای بسیار می‌توان گفت، - ه ای زنجیره ای به کسب و کاره ای سنتی وا - .jpg رادیو افق کوروش – امیر خسر - رادیو افق کوروش – امیر خسرو فخ
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فرانچایز ، فرانچایز افق کوروش ، شعب فرانچایز افق کوروش ،
81 بازدید، سه شنبه دوازدهم شهریور ۹۸
ارسال بسته های تحصیلی به مناطق سیل زده توسط گروه صنعتی گلرنگ +فایل صوتیارسال بسته های تحصیلی به مناطق سیل زده توسط گروه صنعتی گلرنگ +فایل صوتی - .jpg رادیو افق کوروش - روز سه‌شن - ره‌ای افق کوروش، دکتر عسکریان مع - یران مناطق افق کوروش ترتیبی اتخاذ کنن - رادیو افق کوروش - روز سه‌شنبه، - مناطق افق کوروش ترتیبی اتخاذ کنند که
ارسال بسته های تحصیلی ، مناطق سیل زده ، گروه صنعتی گلرنگ ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، نماد افق ، مجریران 28428291 ، مدیران مناطق افق کوروش ، کمیته امداد امام خمینی ره ،
54 بازدید، یکشنبه هفدهم شهریور ۹۸
گروه صنعتی گلرنگ ، در آستانه بازگشایی مدارس ، همراه هموطنان آسیب دیده ازسیل +فایل صوتیگروه صنعتی گلرنگ ، در آستانه بازگشایی مدارس ، همراه هموطنان آسیب دیده ازسیل +فایل صوتی - .jpg رادیو افق کوروش -ارسال بسته&zwnj - ه‌های افق کوروش براساس معرفی و ح - رادیو افق کوروش -ارسال بسته‌ها - nj;های افق کوروش براساس معرفی و حواله
رادیو افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، هموطنان آسیب دیده ازسیل ، بازگشایی مدارس ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، بسته‌ها ی لوازم التحریر ، کمیته امداد ،
54 بازدید، پنج شنبه بیست و یکم شهریور ۹۸
شماره تلفن 1572 پاسخگوی مشتریان افق کوروش است. +فایل صوتیشماره تلفن 1572 پاسخگوی مشتریان افق کوروش است. +فایل صوتی - ق کوروش - شرکت فروشگاه های زنجیره ای - وابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش در راس - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش، مشتری - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش می توا - ه ای زنجیره ای افق کوروش در راست ای تحق - ه ای زنجیره ای افق کوروش، مشتریان و مخ - ه ای زنجیره ای افق کوروش می توانند از - وی مشتریان افق کوروش است. +فایل صوتی - وی مشتریان افق کوروش است . - .jpg رادیو افق کوروش - شرکت فروشگاه - زنجیره ای افق کوروش در راستای تحقق س - زنجیره ای افق کوروش، مشتریان و مخاطب - شتریان افق کوروش است. +فایل صوتی با ر - شتریان افق کوروش است . - رادیو افق کوروش - شرکت فروشگاه های - یره ای افق کوروش در راستای تحقق سیاست - یره ای افق کوروش می توانند از طریق ت
رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، صدای مشتری افق کوروش ، تلفن 1572 پاسخگوی مشتریان افق کوروش ، روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، نماد افق ، جشنواره "بزن بریم مدرسه" ، جشنواره توفان تخفیفات افق کوروش ،
23 بازدید، یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۹۸
" جشنواره بزن بریم مدرسه " در افق کوروش +فایل صوتی - ت تابستانی شرکت فروشگاه های زنجیره ای - ین جشنواره شرکت کنند و برنده جوایز نف - مندان برای شرکت در قرعه کشی 200 کارت - جایزه نفیس شرکت می کنند و کسب امتیاز - است؛ برای شرکت در قرعه کشی می بایست - تی فروشگاه زنجیره ای افق کوروش همزمان - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، در - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش برگزار - گاه زنجیره ای افق کوروش همزمان با آغا - ه ای زنجیره ای افق کوروش ، در بیش از - ، جشنواره ای تحت عنوان "بزن بری - ه ای زنجیره ای افق کوروش برگزار می شود - مدرسه " در افق کوروش +فایل صوتی فروشگ - زنجیره ای افق کوروش همزمان با آغاز س - رادیو افق کوروش - در آستانه بازگ - زنجیره ای افق کوروش ، در بیش از یک - و 600 شعبه افق کوروش در سراسر کشور، - ه " در افق کوروش +فایل صوتی فروشگاه ز - یره ای افق کوروش همزمان با آغاز سال ت - رادیو افق کوروش - در آستانه بازگشایی - یره ای افق کوروش ، در بیش از یک هزار - 0 شعبه افق کوروش در سراسر کشور، جشنو
" جشنواره بزن بریم مدرسه " ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، توفان تخفیفات تابستانی افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، افق در بورس ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، نماد افق ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، فروشگاه های زنجیره ای ، مجریران 28428291 ،
62 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۹۸
توفان تخفیفات به اوج خود رسید .توفان تخفیفات به اوج خود رسید . - ابستانی در افق کوروش میباشد. +فایل صو - .JPG رادیو افق کوروش - تخفیفات تو - نی- افق فانی افق کوروش دو روز داغ تاب - ۵۰درصدی در افق کوروش به پایان ببرید!! - انی در افق کوروش میباشد. +فایل صوتی - رادیو افق کوروش - تخفیفات توفانی - فق.JPG افق کوروش دو روز داغ تابستان - صدی در افق کوروش به پایان ببرید!!!
توفان خرید باتخفیفات ، تافیفتی افق کوروش در سراسر کشور ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، مجریران 28428291 ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، نماد افق ،
16 بازدید، چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۹۸
شرکت سازنده