رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
سامانه اطلاع رسانی سهامداران افق کوروش راه اندازی شد. +فایل صوتیسامانه اطلاع رسانی سهامداران افق کوروش راه اندازی شد. +فایل صوتی - ورس(2).jpg رادیو افق کوروش- به گزارش - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش با هدف - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش اعلام - ه ای زنجیره ای افق کوروش با هدف سهولت - ه ای زنجیره ای افق کوروش اعلام کرد: سه - سهامداران افق کوروش راه اندازی شد. + - زنجیره ای افق کوروش با هدف سهولت در - سهامداران افق کوروش اقدام کرد. - .jpg رادیو افق کوروش- به گزارش رادیو - زنجیره ای افق کوروش اعلام کرد: سهامد - مداران افق کوروش راه اندازی شد. +فایل - یره ای افق کوروش با هدف سهولت در دستر - مداران افق کوروش اقدام کرد. - رادیو افق کوروش به نقل از بورس پرس ، - یره ای افق کوروش اعلام کرد: سهامداران
رادیو افق کوروش ، افق در بورس ، سامانه اطلاع رسانی سهامداران افق کوروش ، بورس افق ، سازمان بورس ، نماد افق ، کدال افق ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، سیاست تقسیم سود ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، wwwokcscom ، امور سهامداران ، پرتال سهامداران افق کوروش ، سهامداران حقوقی و حقیقی ،
91 بازدید، دوشنبه پانزدهم مهر ۹۸
 لوازم التحریر و سبد کالای افق کوروش به روستاهای صعب العبور بلوچستان رسید. +فایل صوتی لوازم التحریر و سبد کالای افق کوروش به روستاهای صعب العبور بلوچستان رسید. +فایل صوتی - ق-کورش.jpg رادیو افق کوروش - افق کورو - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش برای د - ه ای زنجیره ای افق کوروش بر ای دومین سا - سبد کالای افق کوروش به روستاهای صعب - +فایل صوتی افق کوروش همزمان با بازگشا - .jpg رادیو افق کوروش - افق کوروش، در - زنجیره ای افق کوروش برای دومین سال م - کالای افق کوروش به روستاهای صعب العب - ل صوتی افق کوروش همزمان با بازگشایی م - رادیو افق کوروش - افق کوروش ، در سفری - یره ای افق کوروش برای دومین سال متوال
رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، بازگشایی مدارس ، سال تحصیلی ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، نماد افق ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، ضرورت فرانچایز ، فروشگاه های زنجیره ای ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، افق در بورس ، ماهنامه صوتی رادیو افق کوروش ،
58 بازدید، چهارشنبه هفدهم مهر ۹۸
سال 2020 اقتصاد ایران از رکود خارج میشود. +فایل صوتی و تصویریسال 2020 اقتصاد ایران از رکود خارج میشود. +فایل صوتی و تصویری - رادیوافق کوروش -براساس ارزیابی&zwnj
رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رکود اقتصادی ، بانک جهانی ، اقتصاد ایران ، رشد اقتصادی ایران ، تورم ، سرمایه ، شاخص ، بورس افق ، افق در بورس ، نماد افق ، عرضه اولیه ، شاخص بورس ، نرخ تورم ، شیب تورم ، شتاب تورم ، تولید ناخالص داخلی ، تراکنش‌های جاری مالی ، دومین اقتصاد بزرگ منطقه ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، غرفه سبد گردان کوروش ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، کدال افق ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، خبر اقتصادی ، خرده فروشی ،
46 بازدید، یکشنبه بیست و یکم مهر ۹۸
تندیس زرین برند محبوب ایرانی به افق کوروش تعلق گرفت +فایل تصویریتندیس زرین برند محبوب ایرانی به افق کوروش تعلق گرفت +فایل تصویری - -محبوب.jpg رادیو افق کوروش - ششمین دو - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش موفق ب - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش به عنو - ین فروشگاه زنجیره ای ایرانی" را - روشگاه های زنجیره ای کسب نماید. - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش نیز در - ه ای زنجیره ای افق کوروش موفق به دریاف - ه ای زنجیره ای افق کوروش به عنوان برند - گاه زنجیره ای ای رانی" را در گروه - ه ای زنجیره ای کسب نم ای د. گفتنی ا - ه ای زنجیره ای افق کوروش نیز در رقابت - ایرانی به افق کوروش تعلق گرفت +فایل - زنجیره ای افق کوروش موفق به دریافت ت - .jpg رادیو افق کوروش - ششمین دوره نظر - زنجیره ای افق کوروش به عنوان برند مح - زنجیره ای افق کوروش نیز در رقابت با - انی به افق کوروش تعلق گرفت +فایل تصوی - یره ای افق کوروش موفق به دریافت تندیس - رادیو افق کوروش - ششمین دوره نظرسنجی - یره ای افق کوروش به عنوان برند محبوب - یره ای افق کوروش نیز در رقابت با 20 ب
رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، تندیس زرین برند محبوب ، برند محبوب ایرانی ، برند محبوب ایرانی ، افق کوروش برند محبوب ایرانی ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، فروشگاه های زنجیره ای ، ضرورت فرانچایز ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، نماد افق ، افق در بورس ، نظرسنجی برند محبوب مصرف کنندگان ، "محبوب ترین فروشگاه زنجیره ای ایرانی" ،
99 بازدید، سه شنبه بیست و سوم مهر ۹۸
گپ و گفت صمیمانه با مدیر عامل گپ و گفت صمیمانه با مدیر عامل " فروشگاه اینترنتی اکالا " +مصاحبه صوتی - صاحبه صوتی رادیو افق کوروش به مناسبت - ب-خانی.jpg رادیو افق کوروش به مناسبت - سخ به سوال رادیو افق کوروش مبنی بر ای - بین رقبا ، فروشگاههای زنجیره ای وسوپر - فروشگاههای زنجیره ای وسوپر مارکت های - الا مصاحبه ای ترتیب داد که در ادامه ب - بوده ونکته ای که در ارتباط با افق کور - یر به گونه ای سرویس دهی داشتیم که همی - ه ای زنجیره ای وسوپر مارکت ه ای آنل ای ن - ج در آینده ای نزدیک خواهد بود ومهمتری - صوتی رادیو افق کوروش به مناسبت " انتخ - ه اینترنتی افق کوروش اکالا مصاحبه ای - .jpg رادیو افق کوروش به مناسبت " - ین سوال که افق کوروش چگونه توانست ذای - ام همکاران افق کوروش بوده ونکته ای که - رادیو افق کوروش به مناسبت " انتخاب ا - نترنتی افق کوروش اکالا مصاحبه ای ترتی - رادیو افق کوروش به مناسبت " انت - وال که افق کوروش چگونه توانست ذایقه ی - مکاران افق کوروش بوده ونکته ای که در
رادیو افق کوروش ، اکالا برند محبوب ، مهندس کلب خانی ، مدیر عامل " فروشگاه اینتر نتی اکالا " ، " فروشگاه اینتر نتی اکالا " ، اکالا ، مشتری مداری ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، فروشگاه های زنجیره ای ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ،
66 بازدید، پنج شنبه بیست و پنجم مهر ۹۸
عرضه ارز بر تقاضای آن در سامانه نیما پیشی گرفت. +فایل صوتیعرضه ارز بر تقاضای آن در سامانه نیما پیشی گرفت. +فایل صوتی - 80x405.jpg رادیو افق کوروش - عبدالناص - .jpg رادیو افق کوروش - عبدالناصر همتی - رادیو افق کوروش - عبدالناصر همتی با
رادیو افق کوروش ، افق در بورس ، بورس افق ، صادرات غیر نفتی ، سامانه نیما ، عرضه ارزشرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، نماد افق ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، درآمدهای نفتی ، درامدهای ارزی ، بازارهای موازی ، کالاهای صادراتی ، سبد صادراتی ، صادرات غیرنفتی ، فروشگاه های زنجیره ای ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، کدال افق ، سیاست تقسیم سود ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رونق تولید ، تنظیم بازار ، واردات ، صادرات ،
27 بازدید، جمعه بیست و ششم مهر ۹۸
فرانچایز، تضمین سلامت روان مصرف کننده وفروشندهفرانچایز، تضمین سلامت روان مصرف کننده وفروشنده - hising.jpg رادیو افق کوروش - در چند س - روشگاه های زنجیره ای جدید، مغازه های - ت می گذشت، زنجیره ای ها با حذف واسطه - کوتاه کردن زنجیره ی عرضه، کالا را با - ه ای زنجیره ای جدید، مغازه ه ای قدیمی ه - ها به گونه ای تغییر یافته است که با ت - شت، زنجیره ای ها با حذف واسطه ها و کو - .jpg رادیو افق کوروش - در چند سال&zwn - رادیو افق کوروش - در چند سال‌ گ
رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، ضرورت فرانچایز ، فرانچایز افق کوروش ، اصول بازار یابی ، پیشرفت شغلی رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، غرفه سبد گردان کوروش ، مجریران 02128428291 ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 28428291 ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، فرانچایز خرده فروشان ، سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری سودآور ، سرمایه گذاری ایمن ، خرده فروشان ،
12 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم مهر ۹۸
 میزان خروج نقدینگی به معنای تغییر روند کلی بازار نیست. +فایل صوتی میزان خروج نقدینگی به معنای تغییر روند کلی بازار نیست. +فایل صوتی - 5/2-12.jpg رادیو افق کوروش - در پنج ر - .jpg رادیو افق کوروش - در پنج روز معا - رادیو افق کوروش - در پنج روز معاملات
رادیو افق کوروش ، بازار سرمایه ، افق در بورس ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، اوراق بهادار ، سهام افق کوروش ، پرتال سهامداران ، بورس تهران ، نماد افق ، سهام ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، عرضه سهام ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، نقدینگی ، شاخص بورس ، روند کلی بازار ، صف خرید ، سهامداران حقوقی ، شاخص‌های تکنیکالی و بنیادی ، سهم‌های شاخص ساز ، سهم‌های بنیادی ،
16 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم مهر ۹۸
افتتاح شعبه 1700 ، افتخاری دیگر برای افق کوروش افتتاح شعبه 1700 ، افتخاری دیگر برای افق کوروش - -کوروش.jpg رادیو افق کوروش - با افتتا - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش طی روز - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش درحالی - ین فروشگاه زنجیره ای بشمار می رود. - ه ای زنجیره ای افق کوروش طی روز جاری ، - ه ای زنجیره ای افق کوروش درحالی طی نیم - گاه زنجیره ای بشمار می رود. ف - دیگر برای افق کوروش با افتتاح دو شع - ر یک روز ، افق کوروش 1700 تایی شد. +ف - .jpg رادیو افق کوروش - با افتتاح دو ش - زنجیره ای افق کوروش طی روز جاری ، تع - زنجیره ای افق کوروش درحالی طی نیمه ن - ر برای افق کوروش با افتتاح دو شعبه د - روز ، افق کوروش 1700 تایی شد. +فایل - رادیو افق کوروش - با افتتاح دو شعبه - یره ای افق کوروش طی روز جاری ، تعداد - یره ای افق کوروش درحالی طی نیمه نخست
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، افتتاح شعبه 1700 ، افتخاری دیگر برای افق کوروش ، افتتاح دو شعبه فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سیاست تقسیم سود ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت بورسی ،
12 بازدید، سه شنبه سی ام مهر ۹۸
شرکت سازنده