menusearch
رادیو افق کوروش

دکتر ابراهیمی رئیس محترم هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۵:۵۰
دکتر ابراهیمی رئیس محترم هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
مجمع عمومی فوق العاده افق کوروش برگزار شدمجمع عمومی فوق العاده افق کوروش برگزار شد - سط مجری ، دکتر ابراهیمی رئیس محترم هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با حضور در جایگاه و ارائه - امداران از دکتر گودرزی و دکتر قانعی ( - ان ناظر) ، دکتر فخریان (مدیرعامل) ، آ - جلسه ، از دکتر فخریان مدیرعامل شرکت - مه با دعوت دکتر ابراهیمی از حسابرس مس - در پایان دکتر ابراهیمی با تشکر از م - دعوت دکتر ابراهیمی از حسابرس مستقل و - پایان دکتر ابراهیمی با تشکر از مدیرعا - ر از اعضای هیئت مدیره شرکت به عنوان ن - اعضای هیئت مدیره شرکت به عنوان ناظر) - ایش سرمایه شرکت فروشگاه های زنجیره ای - فوق العاده شرکت فروشگاه های زنجیره ای - هیئت مدیره شرکت به عنوان ناظر) ، دکتر - زرس قانونی شرکت به نمایندگی از موسسه - (مدیر مالی شرکت به عنوان دبیر جلسه) د - رمایه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - لعاده شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - رعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - زایش تعداد فروشگاه ها خواندند. در - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش حس - ه در رسانه های افق کوروش شامل صفحه رس - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش با در - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش به شما - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش حسب اب - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش درخواس - بردن کیفیت زنجیره تامین ، ریسک تامین - ه ای زنجیره ای افق کوروش با در تاریخ 9 - ه ای زنجیره ای افق کوروش به شماره ثبت - ه ای زنجیره ای افق کوروش حسب ابلاغیه س - ه ای زنجیره ای افق کوروش درخواست کردند - فوق العاده افق کوروش برگزار شد مجمع ع - زنجیره ای افق کوروش با در تاریخ 99/4 - زارش رادیو افق کوروش مجمع عمومی فوق ا - زنجیره ای افق کوروش به شماره ثبت 359 - زنجیره ای افق کوروش حسب ابلاغیه ستاد - العاده افق کوروش برگزار شد مجمع عمومی - یره ای افق کوروش با در تاریخ 99/4/7 ب - رادیو افق کوروش مجمع عمومی فوق العاد - یره ای افق کوروش به شماره ثبت 359328 - یره ای افق کوروش حسب ابلاغیه ستاد ملی
، مجمع عمومی فوق العاده افق کوروش برگزار شد ، مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، ستاد ملی مبارزه با کرونا ، سازمان بورس و اوراق بهادار ، گزارش رادیو افق کوروش ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، دکتر ابراهیمی رئیس محترم هیئت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، دکتر فخریان مدیرعامل ، آقای قلعه به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت به نمایندگی از موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور ، شرکت گروه صنعتی گلرنگ ،
20 بازدید، شنبه هفتم تیر ۹۹