menusearch
رادیو افق کوروش

توسعه فروشگاه های زنجیره ای

استخدام در افق کوروش
یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۳:۳۳:۲۱
توسعه فروشگاه های زنجیره ای
مشروح گفتگو رادیو افق کوروش با دکتر فخریان در مجمع عادی سالیانهمشروح گفتگو رادیو افق کوروش با دکتر فخریان در مجمع عادی سالیانه - ین هست که توسعه فروشگاه های زنجیره ای - رود و روند توسعه و فعالیت های شرکت در - ن اشاره شد توسعه شرکت و ایجاد شرایط ب - این سهم را توسعه بدهیم . بازار ، بازا - ته بتوانیم توسعه مان را داشته باشیم و - لیانه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - ه فروشی در فروشگاه زنجیره ای هست ، ام - کالا را در فروشگاه ها نشان دهد ، توضی - به گستردگی فروشگاه و تعداد زیاد آن ها - حصول در یک فروشگاه موجود نیست ؛پیدا ک - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش که - مع طبق سال های گذشته خوب پیش رفت و مو - دیره ، کمک های بلاعوض و مهم ترین موضو - ورد برنامه های آتی شرکت هم داده شد که - ه و فعالیت های شرکت در سال 99 هم خیلی - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش که در - در فروشگاه زنجیره ای هست ، امیدواریم - ه ای زنجیره ای افق کوروش که در مورخ هج - گاه زنجیره ای هست ، امیدواریم که بتوا
، دکتر فخریان ، دکتر فخریان در گفتگو با رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، حاشیه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، زنجیره ای افق کوروش ، افق کوروش ، هجدهم شهریور ماه در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی گروه صنعتی گلرنگ ، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش که در مورخ هجدهم شهریور ماه در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی گروه صنعتی گلرنگ برگزار گردید ، تصویب سود ، تصویب عملکرد شرکت ، انتخاب بازرس و حسابرس مجموعه ، پاداش هیئت مدیره ، کمک های بلاعوض ، تقسیم سود 500 میلیارد تومانی ، هر سهم 500 تومان ، روند توسعه و فعالیت های شرکت در سال 99 ، سهامداران ، توسعه شرکت و ایجاد شرایط بهتر برای فرآیند فرانچایز ، اپلیکیشن فرانچاز ، توسعه فروشگاه های زنجیره ای در کشور ما خیلی پایین هست ، 10 الی 12 درصد سهم خرده فروشی در فروشگاه زنجیره ای ، بازار ، بازار بزرگی هست ، ربات هایی که قرار هست طراحی شود و موجودی کالا را در فروشگاه ها نشان دهد ، یک کالا یا یک محصول در یک فروشگاه موجود نیست ، ماده قانون تجاری شرکت هشت ماه برای پرداخت سود سهامداران فرصت داره ، کرونا ، مجمع دیرتر برگزار شد ، پرداخت سود ، سهامداران هم لذتش را ببرند ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، دکتر امیرخسرو فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، امیرخسرو فخریان ، فخریان ، مصاحبه رادیو افق کوروش با امیرخسرو فخریان ، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ، okcsradio ، okcs ،
113 بازدید، جمعه بیست و یکم شهریور ۹۹
 تاکید دکترشاه آبادی برنقش ارزشمندفروشگاه های زنجیره ای درتکریم مصرف کنندگان تاکید دکترشاه آبادی برنقش ارزشمندفروشگاه های زنجیره ای درتکریم مصرف کنندگان - ت فروش با توسعه فروشگاه های زنجیره ای - نوین که با توسعه فعالیت فروشگاه های ز - ادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، اعض - کارکردهای فروشگاه های زنجیره ای در ک - ادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای رسان - ی خرد گفت: فروشگاه های زنجیره ای در ک - یت ارزشمند فروشگاه ای زنجیره ای در حو - مندفروشگاه های زنجیره ای درتکریم مصرف - ری فروشگاه های زنجیره ای، اعضای هیات - شی با بخش های مختلف سازمان صدا و سیم - ای فروشگاه های زنجیره ای در کشور انجا - ری فروشگاه های زنجیره ای رسانه ها بوی - روشگاه های زنجیره ای درتکریم مصرف کنن - روشگاه‌های زنجیره ای در تکریم مصرف کن - روشگاه های زنجیره ای، اعضای هیات مدیر - روشگاه های زنجیره ای در کشور انجام دا - روشگاه های زنجیره ای رسانه ها بویژه ر - ه ای زنجیره ای درتکریم مصرف کنندگان مع - ه ای زنجیره ای در تکریم مصرف کنندگان ت - ه ای زنجیره ای در کشور انجام داده که ا - ه ای زنجیره ای رسانه ها بویژه رادیو را - ت و ارزنده ای بر ای جامعه به همراه خوا
، دکتر شاه آبادی بر نقش ارزشمند فروشگاه های زنجیره ای در تکریم مصرف کنندگان تاکید کرد ، گزارش رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاه های زنجیره ای ، اعضای هیات مدیره ، تعامل و هم اندیشی با بخش های مختلف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بویژه رادیو ، ارتقاء فرهنگ مصرف صحیح ، شناخت کارکردهای فعالین اقتصادی و صرفه جویی در هزینه مصرفی خانوار ، دکتر شاه آبادی معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، منصور عالی پور نایب رییس اتحادیه ، ه گزارش عملکرد ا ، نایب رییس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، معاونت صدای سازمان صدا و سیما ، ارتقاء و تغییر ادبیات فروش با توسعه فروشگاه های زنجیره ای ، معاونت صدای صدا و سیما ، فعالیت ارزشمند فروشگاه ای زنجیره ای در حوزه های مختلف ، دکتر شاه آبادی ، نقش مهم رسانه در فرهنگ سازی ، ارتقاء فرهنگ جامعه در حوزه های مختلف ، فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، رادیو فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، okcsradio ، okcs ،
169 بازدید، یکشنبه سی ام شهریور ۹۹
آمادگی کامل اتحادیه برای بازدید اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی اعضاء اتحادیهآمادگی کامل اتحادیه برای بازدید اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی اعضاء اتحادیه - ظر می رسد توسعه فروشگاه های زنجیره ای - ادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با ر - اری و تقلب فروشگاه های زنجیره ای بر آ - ادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای که ب - ت وارده بر فروشگاه های زنجیره ای گفت - ماتی که به فروشگاه های زنجیره ای وارد - ری فروشگاه های زنجیره ای با رد ادعاها - خصوص تخفیف های غیرواقعی، کم فروشی، کل - لب فروشگاه های زنجیره ای بر آمادگی کا - ری فروشگاه های زنجیره ای که به صورت ت - بر فروشگاه های زنجیره ای گفت : در راس - روشگاه های زنجیره ای با رد ادعاهای مط - روشگاه های زنجیره ای بر آمادگی کامل ا - روشگاه های زنجیره ای که به صورت تلفنی - روشگاه های زنجیره ای گفت : در راستای - روشگاه های زنجیره ای وارد می شود آماد - ه ای زنجیره ای با رد ادعاه ای مطرح شده - ه ای زنجیره ای بر آمادگی کامل ای ن اتحا - ه ای زنجیره ای که به صورت تلفنی مهمان - ه ای زنجیره ای گفت : در راست ای شفافیت - ه ای زنجیره ای وارد می شود آمادگی داری
، آمادگی کامل اتحادیه برای بازدید اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی اعضاء اتحادیه ، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با رد ادعاهای مطرح شده بر آمادگی کامل این اتحادیه برای بازدید میدانی اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی اعضاء این اتحادیه تاکید کرد ، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، تخفیف های غیرواقعی ، کم فروشی ، کلاهبرداری و تقلب فروشگاه های زنجیره ای ، بازدید میدانی اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی ، امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، رد اتهامات وارده بر فروشگاه های زنجیره ای ، شفافیت سازی و با هدف واهی بودن اتهاماتی که به فروشگاه های زنجیره ای وارد می شود ، اصحاب رسانه ، نهادهای نظارتی ، کلیه شعب فروشگاهی ، بازدید میدانی ، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ، درخشانی رئیس اتحادیه سوپر مارکت ها و مواد پروتئینی ، کم فروشی و گرانفروشی اجناس در فروشگاه های زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان ، استقبال ۸۵ میلیون هموطنان از فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاه‌های زنجیره ای تخفیفاتی را از تولیدکننده گرفته و مستقیم به مصرف کننده ارائه می دهند ، سوپرمارکت ها ، فروشگاه های زنجیره ای عضو این اتحادیه ا ، توسعه فروشگاه های زنجیره ای ، مسئولان تعزیرات و بازرسی کل کشور ، شعب اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاه زنجیره ای در سطح شهر تهران ، مغایرت کالایی یا مغایرت وزنی ، فعالیت فروشگاه های زنجیره ای ، کم فروشی فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاه های زنجیره ای برخی کالا با تخفیف ۷۰ درصدی ، بازرس تعزیرات و بازرسی کل کشور ، پروانه کسب ، در حال حاضر ۲۰۰۰ سوپرمارکت ، تابلوی رایگان و صندوق متمرکز فروشگاهی ، رادیو افق کوروش ، رادیو ، افق کوروش ، بورس افق ، بورس افق کوروش ، جشنواره افق کوروش ، خرید از افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، دکتر فخریان ، امیرخسرو فخریان ، خرید خوب ، خرید با تخفیف ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اتحادیه فروشگاه ای زنجیره ای ، دکتر حسین صبوری ، فرانچایز افق کوروش ، نمایندگی افق کوروش ، خرید خوب از افق کوروش ، رادیو فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، خرید اینترنتی افق کوروش ، جایزه افق کوروش ، پرسنل افق کوروش ، پرتویی از افق ، کد تخفیف خرید از افق کوروش ، صنعت خرده فروشی ، خرده فروشی ، کالاهای تند گردش ، اکالا ، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، سایت رادیو افق کوروش ، سایت افق کوروش ، گوینده رادیو افق کوروش ، مجری رادیو افق کوروش ، کارگردان رادیو افق کوروش ، صدابردار رادیو افق کوروش ، برنامه رادیو افق کوروش ، فخریان ، امیرخسرو فخریان ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، اپلیکیشن یاشگاه مشتریان افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، دکتر فضلی ، اخبار صنعت خرده فروشی ، اخبار فروشگاه های زنجیره ای ، افق کوروش بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور ، افق کوروش در بورس ، سهام افق را از کجا بخریم ، سهامداران افق کوروش ، وب سایت افق کوروش ، وب سایت رادیو افق کوروش ، اینستاگرام افق کوروش ، اینستاگرام رادیو افق کوروش ، برنده های جشنواره افق کوروش ، جوایز میلیونی افق کوروش ، مصاحبه با مدیرعامل افق کوروش ، Okcsradio ، radio ، okcsradiocom ، okcsradioir ، okcs ، okcsir ، okcscom ،
94 بازدید، یکشنبه بیست و یکم دی ۹۹
آیا فروشگاه های زنجیره ای توان تعیین نرخ ، کمیت و کیفیت کالاهای تولیدی را دارند؟آیا فروشگاه های زنجیره ای توان تعیین نرخ ، کمیت و کیفیت کالاهای تولیدی را دارند؟ - ن میان با توسعه فروشگاه های زنجیره ای - بخش خصوصی توسعه زیادی پیدا کرده و بر - آیا فروشگاه های زنجیره ای توان تعیین - ادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با ر - اتحد اینکه فروشگاه های زنجیره ای با ف - به دلخواه فروشگاه های زنجیره ای قیمت - ران بیست، فروشگاه های زنجیره ای طی س - یا فروشگاه های زنجیره ای توان تعیین ن - ری فروشگاه های زنجیره ای با رد اینکه - کشوفروشگاه های زنجیره ای با فشار به ت - اه فروشگاه های زنجیره ای قیمت گذاری ک - ، فروشگاه های زنجیره ای طی سال های ا - روشگاه های زنجیره ای توان تعیین نرخ ، - روشگاه های زنجیره ای با رد اینکه فروش - ی فگاه های زنجیره ای با فشار به تولید - روشگاه های زنجیره ای قیمت گذاری کند. - روشگاه های زنجیره ای طی سال های اخیر - ه ای زنجیره ای توان تعیین نرخ ، کمیت و - ه ای زنجیره ای با رد ای نکه فروشگاه ه ای - اه زنجیره ای با فشار به تولیدکنندگان - تولیدکننده ای که محصول خود را در کل ک - ه ای زنجیره ای قیمت گذاری کند. به گزا
، آیا فروشگاه های زنجیره ای توان تعیین نرخ ، کمیت و کیفیت کالاهای تولیدی را دارند؟ ، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، فشار به تولیدکنندگان ، درج قیمت دلخواه ، توسعه فروشگاه های زنجیره ای ، انتقادات و شبهاتی ، قیمت گذاری برخی از کالاها ، دکتر امیر خسرو فخریان ، دکتر امیر خسرو فخریان ، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، کالای استاندارد ، اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، کالاهای متنوع ، سهم اندک فروشگاه های زنجیره ای از بازار ، تولید انحصاری ، دکتر فخریان ، قانون نرخ گذاری ، واحدهای صنفی کشور ، افزایش قیمت ها ، تخفیف های فروشگاه های زنجیره ای ، خط تولید به سطح عرضه برسد ، ذی نفعی ، فروشگاه های زنجیره ای کالا را مستقیم از تولیدکننده خریداری می کنند ، رادیو افق کوروش ، رادیو ، افق کوروش ، بورس افق ، بورس افق کوروش ، جشنواره افق کوروش ، خرید از افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، دکتر فخریان ، امیرخسرو فخریان ، خرید خوب ، خرید با تخفیف ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اتحادیه فروشگاه ای زنجیره ای ، دکتر حسین صبوری ، فرانچایز افق کوروش ، نمایندگی افق کوروش ، خرید خوب از افق کوروش ، رادیو فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، خرید اینترنتی افق کوروش ، جایزه افق کوروش ، پرسنل افق کوروش ، پرتویی از افق ، کد تخفیف خرید از افق کوروش ، صنعت خرده فروشی ، خرده فروشی ، کالاهای تند گردش ، اکالا ، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، سایت رادیو افق کوروش ، سایت افق کوروش ، گوینده رادیو افق کوروش ، مجری رادیو افق کوروش ، کارگردان رادیو افق کوروش ، صدابردار رادیو افق کوروش ، برنامه رادیو افق کوروش ، فخریان ، امیرخسرو فخریان ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، اپلیکیشن یاشگاه مشتریان افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، دکتر فضلی ، اخبار صنعت خرده فروشی ، اخبار فروشگاه های زنجیره ای ، افق کوروش بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور ، افق کوروش در بورس ، سهام افق را از کجا بخریم ، سهامداران افق کوروش ، وب سایت افق کوروش ، وب سایت رادیو افق کوروش ، اینستاگرام افق کوروش ، اینستاگرام رادیو افق کوروش ، برنده های جشنواره افق کوروش ، جوایز میلیونی افق کوروش ، مصاحبه با مدیرعامل افق کوروش ، Okcsradio ، radio ، okcsradiocom ، okcsradioir ، okcs ، okcsir ، okcscom ،
31 بازدید، یکشنبه سوم اسفند ۹۹