menusearch
رادیو افق کوروش

اخبار استان در رادیو افق کوروش اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | ۲۰:۶:۱
اخبار استان در رادیو افق کوروش اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش
 توسعه فروشگاه های افق کوروش منطقه سه به شیوه فرانچایز ادامه دارد. +صوتی توسعه فروشگاه های افق کوروش منطقه سه به شیوه فرانچایز ادامه دارد. +صوتی - حدود به یک استان و محدود به یک کشور ن - ین شرکت در استان های آذربایجان شرقی و - م که در 31 استان و 343 شهر و با همکار - مکار در سه استان آذربایجان شرقی، غربی - شگاه در سه استان فعالیت داریم که از ا - افق کوروش در ارومیه برگزار گردید. - طی سخنانی در جمع کارکنان منطقه 3 این - ردانی نمود در خصوص دلیل اصلی موفقیت ه - شرکت گفت: در افق کوروش جهانی فکر می - اده شده که در بین بزرگان دنیا باشیم و - روشگاه های افق کوروش منطقه سه به شیوه - زنجیره ای افق کوروش از توسعه شعب این - pg رادیو افق کوروش- جشن شش سالگی ای - یی منطقه 3 افق کوروش و جمعی از همکارا - و فروشگاهی افق کوروش در ارومیه برگزار - اه های افق کوروش منطقه سه به شیوه فرا - یره ای افق کوروش از توسعه شعب این منط - نطقه 3 افق کوروش و جمعی از همکاران ست - وشگاهی افق کوروش در ارومیه برگزار گرد - یره ای افق کوروش طی سخنانی در جمع کار - روشگاه های افق کوروش منطقه سه به شیوه - زنجیره ای افق کوروش از توسعه شعب این - pg رادیو افق کوروش- جشن شش سالگی ای - یی منطقه 3 افق کوروش و جمعی از همکارا - و فروشگاهی افق کوروش در ارومیه برگزار - اه های افق کوروش منطقه سه به شیوه فرا - یره ای افق کوروش از توسعه شعب این منط - نطقه 3 افق کوروش و جمعی از همکاران ست - وشگاهی افق کوروش در ارومیه برگزار گرد - یره ای افق کوروش طی سخنانی در جمع کار - ی این شرکت با حضور قائم مقام مدیرعامل - صبوری با تأکید بر این موضوع که ب - و مدیرانی با تدبیر دستیابی به چشم ان - ی رویارویی با آن پرداخت. سجاد نصرا - این مراسم با تبریک شش سالگی افق کورو - روشگاه های افق کوروش منطقه سه به شیوه - زنجیره ای افق کوروش از توسعه شعب این - pg رادیو افق کوروش- جشن شش سالگی ای - یی منطقه 3 افق کوروش و جمعی از همکارا - و فروشگاهی افق کوروش در ارومیه برگزار - اه های افق کوروش منطقه سه به شیوه فرا - یره ای افق کوروش از توسعه شعب این منط - نطقه 3 افق کوروش و جمعی از همکاران ست - وشگاهی افق کوروش در ارومیه برگزار گرد - یره ای افق کوروش طی سخنانی در جمع کار
رادیو افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، اخبار استان در رادیو افق کوروش اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، جشن شش سالگی افق کوروش ، معاونت اجرایی منطقه 3 ، سجاد نصرالهی معاونت اجرایی منطقه سه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ،
206 بازدید، پنج شنبه بیست و هشتم آذر ۹۸