مصادف با تاسوعای حسینی

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
مصادف با تاسوعای حسینی
خدمت رسانی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در روز تاسوعای حسینیخدمت رسانی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در روز تاسوعای حسینی - ریور ماه، مصادف با تاسوعای حسینی در ش - نبه همزمان با عاشورای حسینی کلیه فروش - روش در روز تاسوعای حسینی ساعات کاری ف - وز تاسوعای حسینی ساعات کاری فروشگاه ه - و عاشورای حسینی اعلام شد. https://ww - و عاشورای حسینی اعلام شد. به - با عاشورای حسینی کلیه فروشگاه های زنج
افق کوروش عاشورا باز است ، افق کوروش تاسوعا باز است ، زمان کاری فروشگاه های افق کوروش در عاشورا و ، زمان کاری فروشگاه های افق کوروش در تاسوعا ، تاسوعا و عاشورا در افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، عاشورای حسینی ، اسوعا و عاشورای حسینی ، ساعات کاری فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، گزارش رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، دوشنبه 18 شهریور ، مصادف با تاسوعای حسینی ، شیفت صبح ، خدمت رسانی به مشتریان ، روز سه شنبه همزمان با عاشورای حسینی ، کلیه فروشگاه های افق کوروش ، سراسر کشور تعطیل ، 1600 شعبه افق کوروش ، روال عادی ،
270 بازدید، یکشنبه هفدهم شهریور ۹۸