مدیرعامل افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
مدیرعامل افق کوروش
 با با " فرانچایز " بیشتر آشناشویم. - تر فخریان مدیرعامل افق کوروش https:// - تر فخریان مدیرعامل افق کوروش - صاصی رادیو افق کوروش، کتاب "هر آنچه د - صاصی رادیو افق کوروش، کتاب "هر آ
اختصاصی رادیو افق کوروش ، با " فرانچایز " بیشتر آشناشویم ، هر آنچه درباره فرانچایز باید بدانیم ، دکتر فخریان ، کتاب دکتر فخریان ، کتاب مدیر عامل افق کوروش ، مدیرعامل افق کوروش ، مدیر افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، گردآوری شده و اثر تالیفی دکتر فخریان ،
72 بازدید، یکشنبه بیست و هشتم مهر ۹۸
گالری تصاویر - بازدید دکتر ابراهیمی و هیئت مدیره همراه از انبارهای افق کوروشگالری تصاویر - بازدید دکتر ابراهیمی و هیئت مدیره همراه از انبارهای افق کوروش - ز انبارهای افق کوروش - ه انبارهای افق کوروش در استان تهران - بارهای افق کوروش - بارهای افق کوروش در استان تهران
بازدید دکتر ابراهیمی و هیئت مدیره همراه از انبارهای افق کوروش ، بازدید دکتر ابراهیمی ، دکتر ابراهیمی و هیئت مدیره ، دکتر ابراهیمی ، هیئت مدیره همراه از انبارهای افق کوروش ، هیئت مدیره ، بازدید ، انبارهای افق کوروش ، مجموعه انبارهای افق کوروش در استان تهران ، مجموعه انبارهای افق کوروش ، کوروش ، استان تهران ، رادیو افق کوروش ، رئیس هیئت مدیره افق کوروش ، هیئت مدیره افق کوروش ، دکتر فخریان ، دکتر امیرخسرو فخریان ، امیر خسرو فخریان ، فخریان ، فخریان مدیرعامل افق کوروش ، مدیرعامل افق کوروش ، ابراهیمی رئیس هیئت مدیره افق کوروش ، ابراهیمی مدیر منطقه 6 افق کوروش ، مهندس جوام ، مهندس جوام مدیر منطقه یک افق کوروش ، okcsradio ، okcs ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ،
68 بازدید، سه شنبه هفتم آبان ۹۸
گالری تصاویر - تصاویر مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر فخریانگالری تصاویر - تصاویر مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر فخریان - رو فخریان مدیرعامل افق کوروش - احبه رادیو افق کوروش با دکتر فخریان - احبه رادیو افق کوروش با دکتر امیر خسر - رادیو افق کوروش با دکتر فخریان - رادیو افق کوروش با دکتر امیر خسرو فخ
تصاویر مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر فخریان ، تصاویر مصاحبه رادیو افق کوروش ، مصاحبه رادیو افق کوروش با دکتر فخریان ، رادیو افق کوروش با دکتر فخریان ، رادیو افق کوروش ، مصاحبه رادیو افق کوروش ، تصاویر مصاحبه رادیو افق کوروش ، دکتر فخریان ، افق کوروش با دکتر فخریان ، افق کوروش ، رادیو ، دکتر امیر خسرو فخریان مدیرعامل افق کوروش ، دکتر امیر خسرو فخریان ، امیر خسرو فخریان مدیرعامل افق کوروش ، فخریان مدیرعامل افق کوروش ، مدیرعامل افق کوروش ، دکتر امیر خسرو فخریان مدیرعامل ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، okcsradio ، okcs ،
55 بازدید، سه شنبه هفتم آبان ۹۸
گفتگو با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروشگفتگو با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروش - قائم مقام مدیرعامل افق کوروش گفتگو با - قائم مقام مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای - زنجیره ای افق کوروش http://okcsradio - زنجیره ای افق کوروش - یره ای افق کوروش http://okcsradio.com
گفتگو با دکتر صبوری ، دکتر صبوری ، قائم مقام مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، حسین صبوری ، دکتر حسین صبوری ، گفتگو رادیو افق کوروش ، مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ، گفتگو با دکتر صبوری تصویری ،
40 بازدید، چهارشنبه ششم آذر ۹۸
دکتر صبوری: تا پایان سال ۹۸ به سقف ۲۰۰۰ فروشگاه خواهیم رسید.دکتر صبوری: تا پایان سال ۹۸ به سقف ۲۰۰۰ فروشگاه خواهیم رسید. - قائم مقام مدیرعامل افق کوروش همچنین ا - قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش در - رنامه شرکت افق کوروش راه اندازی ۱۶۰۰ - رادیو افق کوروش -بشعبه تا انتهای - رعامل شرکت افق کوروش درخصوص بررسی رون - ه‌های افق کوروش از ناحیه فروشگاه - ؛ بنابراین افق کوروش نیز در جهت تحقق - ه شرکت افق کوروش راه اندازی ۱۶۰۰ شعبه - رادیو افق کوروش -برنام تا انتهای سال - ل شرکت افق کوروش درخصوص بررسی روند و - nj;های افق کوروش از ناحیه فروشگاه فرا - ابراین افق کوروش نیز در جهت تحقق این
سقف ۲۰۰۰ فروشگاه افق کوروش ، دکتر صبوری ، دکتر صبوری افق کوروش ، مصاحبه با دکتر صبوری ، صبوری افق کوروش ، صبوری قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، قائم مقام افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ،
14 بازدید، یکشنبه دهم آذر ۹۸
دکتر صبوری در رادیو افق کوروش +مصاحبه صوتیدکتر صبوری در رادیو افق کوروش +مصاحبه صوتی - قائم مقام مدیرعامل افق کوروش در خاتمه - قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش /u - قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش در - .قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش در - ی در رادیو افق کوروش +مصاحبه صوتی گفت - صاصی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قا - رعامل شرکت افق کوروش /uploadfile/file - رعامل شرکت افق کوروش در مصاحبه با برن - نامه رادیو افق کوروش به مناسبت سالگرد - رادیو افق کوروش +مصاحبه صوتی گفتگوی - رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم م - ل شرکت افق کوروش /uploadfile/file_por - ل شرکت افق کوروش در مصاحبه با برنامه - رادیو افق کوروش به مناسبت سالگرد تاس
مهندس حسین صبوری ، مهندس صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، مصاحبه با برنامه "افق 6" ، برنامه "افق 6" ، افق 6 ، ویژه برنامه رادیو افق کوروش ، سالگرد تاسیس افق کوروش ، ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش ، ششمین سالگرد ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مشتریان و همکاران ، فروشگاه زنجیره ای ، فرانچایز افق کوروش ، پاسخ به تخفیف های ، کوروش تخفیف ، افق کوروش تخفیف ، دکتر ، بازار بورس ، سود افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل ، 670 شعبه فرانچایز ، درصد هزینه تجهیزات ، اعطای نمایندگی ، رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی رادیو افق کوروش ، اختصاصی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری ، دکتر صبوری در رادیو افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل در رادیو افق کوروش ، قائم مقام افق کوروش در رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی دکتر صبوری ،
51 بازدید، یکشنبه دهم آذر ۹۸
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوریگفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری - قائم مقام مدیرعامل فروشگاه های زنجیر - تگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری گف - فتگو رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قا - زنجیره ای افق کوروش http://okcsradio - زنجیره ای افق کوروش - رادیو افق کوروش با دکتر صبوری گفتگو - یرادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم م - یره ای افق کوروش http://okcsradio.com - رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم م
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری ، دکتر صبوری ، رادیو افق کوروش ، دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، حسین صبوری ، مهندس حسین صبوری ،
15 بازدید، یکشنبه دهم آذر ۹۸
دکتر صبوری در رادیو افق کوروش +فایل تصویریدکتر صبوری در رادیو افق کوروش +فایل تصویری - قائم مقام مدیرعامل فروشگاه های زنجیر - ی در رادیو افق کوروش +فایل تصویری گفت - ورگو رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قا - زنجیره ای افق کوروش http://okcsradio - فتگو رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قا - زنجیره ای افق کوروش - رادیو افق کوروش +فایل تصویری گفتگو ر - درادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم م - یره ای افق کوروش http://okcsradio.com - رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم م
گفتگو رادیو افق کوروش ، دکتر صبوری ، قائم مقام مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، فایل تصویری مهندس صبوری ، تصویری مهندس صبوری ،
14 بازدید، یکشنبه دهم آذر ۹۸
دکتر صبوری در نشست خبری ششمین سالگرد افق کوروش +صوتیدکتر صبوری در نشست خبری ششمین سالگرد افق کوروش +صوتی - قائم مقام مدیرعامل افق کوروش در نشست - قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ضمن اعلا - قائم مقام مدیرعامل افق کوروش توزیع در - قائم مقام مدیرعامل افق کوروش همچنین د - -قائم مقام مدیرعامل این شرکت در نشست - قائم مقام مدیرعامل این شرکت و مدیرعا - قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های - م کلب خانی مدیرعامل فروشگاه اینترنتی - مین سالگرد افق کوروش +صوتی قائم مقام - .jpg رادیو افق کوروش -قائم مقام مدیرع - واره تخفیف افق کوروش برگزار شد، به تش - زنجیره ای افق کوروش، قائم مقام مدیرع - تعداد شعب افق کوروش به 1773 شعبه رسی - سالگرد افق کوروش +صوتی قائم مقام در - رادیو افق کوروش -قائم مقام مدیرعامل - تخفیف افق کوروش برگزار شد، به تشریح - اد شعب افق کوروش به 1773 شعبه رسیده ا - اکنون افق کوروش به عنوان بزرگترین فر
دکتر صبوری ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، نشست خبری که به مناسبت ششمین سالگرد افتتاح ، نشست خبری مدیران افق کوروش ، نشست خبری دکتر صبوری ، ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش ، همواره تخفیف افق کوروش ، افتتاح فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی اکالا ، خبرنگاران ، حسین صبوری ، هزار میلیارد تومان تخفیفات ، حاضر تعداد 665 شعبه فرانچایز ، حذف واسطه ها ، کلب خانی اُکالا ، بازوی اینترنتی افق کوروش ،
31 بازدید، سه شنبه دوازدهم آذر ۹۸
جشن شش سالگی افق کوروش برگزار شد +صوتیجشن شش سالگی افق کوروش برگزار شد +صوتی - رو فخریان مدیرعامل افق کوروش به سخنرا - ن شش سالگی افق کوروش برگزار شد +صوتی - د شش سالگی افق کوروش در هتل ارم تهران - ایر مدیران افق کوروش به همراه جمعی از - افزایش شعب افق کوروش ، ورود به 250 شر - هیئت مدیره افق کوروش باحضور بروی صحنه - سالگی افق کوروش برگزار شد +صوتی افق - سالگی افق کوروش در هتل ارم تهران باح - مدیران افق کوروش به همراه جمعی از همک - یش شعب افق کوروش ، ورود به 250 شرکت ب - مدیره افق کوروش باحضور بروی صحنه ضمن
جشن شش سالگی افق کوروش ، جشن شش ، جشن شش سالگی ، شش سالگی افق کوروش ، افق کوروش ، افق کوروش در کنار همکاران ، شش سالگی ، جشن ، شش ، تولد شش سالگی افق ، تولد شش سالگی افق کوروش ، تولد شش سالگی افق کوروش در هتل ارم تهران ، افق کوروش در هتل ارم ، هتل ارم تهران ، نائب رئیس هیئت مدیره ، مدیر عامل ، مدیران افق کوروش ، دکتر امیرخسرو فخریان مدیرعامل افق کوروش ، دکتر امیرخسرو فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، امیرخسرو فخریان مدیرعامل افق کوروش ، خسرو فخریان مدیرعامل افق کوروش ، فخریان مدیرعامل افق کوروش ، امیرخسرو فخریان ، خسرو فخریان ، دستاورد ، افزایش شعب افق کوروش ، 250 شرکت برتر دنیا ، اتفاقات آینده ، تقویت نقاط قوت ، خدمات دهی به مشتریان ، کاهش نقاط ضعف ، دکتر مسعود گودرزی نائب رئیس هیئت مدیره افق کوروش ، دکتر مسعود گودرزی ، مسعود گودرزی نائب رئیس هیئت مدیره افق کوروش ، گودرزی نائب رئیس هیئت مدیره افق کوروش ، نائب رئیس هیئت مدیره افق کوروش ، مسعود گودرزی نائب رئیس هیئت مدیره افق کوروش ، تبریک تولد شش سالگی افق کوروش ، تحقق اهداف پیش بینی شده ، افق کوروش تا سال 1404 ، برنامه های جانبی ، اجرای موسیقی نواحی ، گروه هنری رستاک ، اجرای موسیقی نواحی توسط گروه هنری رستاک ، رستاک ، گروه هنری ، اجرای موسیقی ، موسیقی نواحی ، اجرای طنز توسط حسن ریوندی ، اجرای طنز ، طنز توسط حسن ریوندی ، حسن ریوندی ، ریوندی ، عکس یادگاری ، همکاران ، یک سال کاری ، ثبت ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، دکتر دلفانی مدیر مارکتینگ افق کوروش ، دلفانی بازاریابی افق کوروش ، دکتر حسن نژاد بازاریابی افق کوروش ، منابع انسانی افق کوروش ، رادیوی افق کوروش ، پرسنل افق کوروش ، همکاران افق کوروش ، کسانیکه در افق کوروش کار می کنند ، تولد افق کوروشی ها ، جشن افق کوروشی ها ، شش سالگی افق کوورشی ها ، دورهمی افق کوروشی ها ، جمعی از پرسنل افق کوروش ، جشن دسته جمعی افق کوروش ، جشن تولد افق کوروش با همکاران ، افق کوروش تولدش را جشن گرفت ، افق کوروش شش ساله شد ، شروع سال کاری جدید در افق کوروش ، فروشگاه افق کوروش ، شعبه افق کوروش ، حسن ریوندی همراه افق کوروشی ها ، گروه رستاک با افق کوروش ، اجرای ریوندی برای افق کوروشی ها ، اجرای ریوندی برای افق کوروشی ها ، okcsradio ، okcs ،
18 بازدید، پنج شنبه چهاردهم آذر ۹۸
شرکت سازنده