قائم مقام مدیرعامل افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
قائم مقام مدیرعامل افق کوروش
گفتگو با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروشگفتگو با دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروش - کتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کورو - دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل فروشگاه - صبوری قائم مقام مدیرعامل فروشگاه زنجی - قائم مقام مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای - زنجیره ای افق کوروش http://okcsradio - زنجیره ای افق کوروش - یره ای افق کوروش http://okcsradio.com
گفتگو با دکتر صبوری ، دکتر صبوری ، قائم مقام مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، حسین صبوری ، دکتر حسین صبوری ، گفتگو رادیو افق کوروش ، مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ، گفتگو با دکتر صبوری تصویری ،
109 بازدید، چهارشنبه ششم آذر ۹۸
دکتر صبوری: تا پایان سال ۹۸ به سقف ۲۰۰۰ فروشگاه خواهیم رسید.دکتر صبوری: تا پایان سال ۹۸ به سقف ۲۰۰۰ فروشگاه خواهیم رسید. - ام توزیع قائم مقام مدیرعامل افق کورو - حسین صبوری قائم مقام مدیرعامل شرکت اف - صبوری قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کور - قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش در - رنامه شرکت افق کوروش راه اندازی ۱۶۰۰ - رادیو افق کوروش -بشعبه تا انتهای - رعامل شرکت افق کوروش درخصوص بررسی رون - ه‌های افق کوروش از ناحیه فروشگاه - ؛ بنابراین افق کوروش نیز در جهت تحقق - ه شرکت افق کوروش راه اندازی ۱۶۰۰ شعبه - رادیو افق کوروش -برنام تا انتهای سال - ل شرکت افق کوروش درخصوص بررسی روند و - nj;های افق کوروش از ناحیه فروشگاه فرا - ابراین افق کوروش نیز در جهت تحقق این
سقف ۲۰۰۰ فروشگاه افق کوروش ، دکتر صبوری ، دکتر صبوری افق کوروش ، مصاحبه با دکتر صبوری ، صبوری افق کوروش ، صبوری قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، قائم مقام افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، افق کوروش ،
37 بازدید، یکشنبه دهم آذر ۹۸
دکتر صبوری در رادیو افق کوروش +مصاحبه صوتیدکتر صبوری در رادیو افق کوروش +مصاحبه صوتی - . قائم مقام مدیرعامل افق کورو - دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل شرکت اف - حسین صبوری قائم مقام مدیرعامل شرکت اف - صبوری قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کور - .قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کور - قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش /u - قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش در - .قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش در - ی در رادیو افق کوروش +مصاحبه صوتی گفت - صاصی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قا - رعامل شرکت افق کوروش /uploadfile/file - رعامل شرکت افق کوروش در مصاحبه با برن - نامه رادیو افق کوروش به مناسبت سالگرد - رادیو افق کوروش +مصاحبه صوتی گفتگوی - رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم م - ل شرکت افق کوروش /uploadfile/file_por - ل شرکت افق کوروش در مصاحبه با برنامه - رادیو افق کوروش به مناسبت سالگرد تاس
مهندس حسین صبوری ، مهندس صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، مصاحبه با برنامه "افق 6" ، برنامه "افق 6" ، افق 6 ، ویژه برنامه رادیو افق کوروش ، سالگرد تاسیس افق کوروش ، ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش ، ششمین سالگرد ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مشتریان و همکاران ، فروشگاه زنجیره ای ، فرانچایز افق کوروش ، پاسخ به تخفیف های ، کوروش تخفیف ، افق کوروش تخفیف ، دکتر ، بازار بورس ، سود افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل ، 670 شعبه فرانچایز ، درصد هزینه تجهیزات ، اعطای نمایندگی ، رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی رادیو افق کوروش ، اختصاصی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری ، دکتر صبوری در رادیو افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل در رادیو افق کوروش ، قائم مقام افق کوروش در رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی دکتر صبوری ،
130 بازدید، یکشنبه دهم آذر ۹۸
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوریگفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری - دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل فروشگاه - صبوری قائم مقام مدیرعامل فروشگاه های - قائم مقام مدیرعامل فروشگاه های زنجیر - تگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری گف - فتگو رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قا - زنجیره ای افق کوروش http://okcsradio - زنجیره ای افق کوروش - رادیو افق کوروش با دکتر صبوری گفتگو - یرادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم م - یره ای افق کوروش http://okcsradio.com - رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم م
گفتگوی رادیو افق کوروش با دکتر صبوری ، دکتر صبوری ، رادیو افق کوروش ، دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، حسین صبوری ، مهندس حسین صبوری ،
46 بازدید، یکشنبه دهم آذر ۹۸
دکتر صبوری در رادیو افق کوروش +فایل تصویریدکتر صبوری در رادیو افق کوروش +فایل تصویری - دکتر صبوری قائم مقام مدیرعامل فروشگاه - صبوری قائم مقام مدیرعامل فروشگاه های - قائم مقام مدیرعامل فروشگاه های زنجیر - ی در رادیو افق کوروش +فایل تصویری گفت - ورگو رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قا - زنجیره ای افق کوروش http://okcsradio - فتگو رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قا - زنجیره ای افق کوروش - رادیو افق کوروش +فایل تصویری گفتگو ر - درادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم م - یره ای افق کوروش http://okcsradio.com - رادیو افق کوروش با دکتر صبوری قائم م
گفتگو رادیو افق کوروش ، دکتر صبوری ، قائم مقام مدیرعامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، فایل تصویری مهندس صبوری ، تصویری مهندس صبوری ،
38 بازدید، یکشنبه دهم آذر ۹۸
دکتر صبوری در نشست خبری ششمین سالگرد افق کوروش +صوتیدکتر صبوری در نشست خبری ششمین سالگرد افق کوروش +صوتی - روش +صوتی قائم مقام مدیرعامل افق کورو - سین صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کورو - ی شود. قائم مقام مدیرعامل افق کورو - . قائم مقام مدیرعامل افق کورو - افق کوروش، قائم مقام مدیرعامل این شرک - وروش -قائم مقام مدیرعامل این شرکت در - وروش، قائم مقام مدیرعامل این شرکت و م - د. قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه - د. قائم مقام مدیر عامل شرکت فروشگا - -قائم مقام مدیرعامل این شرکت در نشست - قائم مقام مدیرعامل این شرکت و مدیرعا - قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های - م کلب خانی مدیرعامل فروشگاه اینترنتی - مین سالگرد افق کوروش +صوتی در نشست خ - .jpg رادیو افق کوروش -قائم مقام مدیرع - واره تخفیف افق کوروش برگزار شد، به تش - زنجیره ای افق کوروش، قائم مقام مدیرع - تعداد شعب افق کوروش به 1773 شعبه رسی - سالگرد افق کوروش +صوتی در نشست خبری - رادیو افق کوروش -قائم مقام مدیرعامل - تخفیف افق کوروش برگزار شد، به تشریح - اد شعب افق کوروش به 1773 شعبه رسیده ا - اکنون افق کوروش به عنوان بزرگترین فر
دکتر صبوری ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، نشست خبری که به مناسبت ششمین سالگرد افتتاح ، نشست خبری مدیران افق کوروش ، نشست خبری دکتر صبوری ، ششمین سالگرد افتتاح افق کوروش ، همواره تخفیف افق کوروش ، افتتاح فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مدیرعامل فروشگاه اینترنتی اکالا ، خبرنگاران ، حسین صبوری ، هزار میلیارد تومان تخفیفات ، حاضر تعداد 665 شعبه فرانچایز ، حذف واسطه ها ، کلب خانی اُکالا ، بازوی اینترنتی افق کوروش ،
94 بازدید، سه شنبه دوازدهم آذر ۹۸
شایسته سالاری، عدالت سازمانی را در افق کوروش به همراه دارد. +صوتیشایسته سالاری، عدالت سازمانی را در افق کوروش به همراه دارد. +صوتی - و با حضور قائم مقام مدیرعامل، معاونت - حسین صبوری قائم مقام مدیرعامل ضمن تبر - حضور قائم مقام مدیرعامل، معاونت اجرا - صبوری قائم مقام مدیرعامل ضمن تبریک شش - قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه - قائم مقام مدیرعامل ضمن تبریک شش سالگ - قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های - مانی را در افق کوروش به همراه دارد. + - زنجیره ای افق کوروش از توجه ویژه به - pg رادیو افق کوروش - جشن ششمین سالگ - واره تخفیف افق کوروش در شهر کرج و با - هی منطقه 4 افق کوروش برگزار شد. - را در افق کوروش به همراه دارد. +صوتی - یره ای افق کوروش از توجه ویژه به شایس - رادیو افق کوروش - جشن ششمین سالگرد ا - تخفیف افق کوروش در شهر کرج و با حضور - نطقه 4 افق کوروش برگزار شد. حسین
جشن ششمین سالگرد ، افتتاحیه ، حسین صبوری قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، معاونت اجرایی منطقه 4 افق کوروش ، سجادی ، معاونت اجرایی منطقه 4 افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ،
31 بازدید، دوشنبه دوم دی ۹۸
گالری تصاویر - بازدید مدیرعامل و جمعی از همکاران افق کوروش از دومین نمایشگاه فرانچایز گالری تصاویر - بازدید مدیرعامل و جمعی از همکاران افق کوروش از دومین نمایشگاه فرانچایز - بازدید مدیرعامل و جمعی از همکاران افق - دید و حضور مدیرعامل و جمعی از همکاران - از همکاران افق کوروش از دومین نمایشگا - از همکاران افق کوروش در دومین نمایشگا - مکاران افق کوروش از دومین نمایشگاه فر - مکاران افق کوروش در دومین نمایشگاه فر
بازدید و حضور مدیرعامل و جمعی از همکاران افق کوروش در دومین نمایشگاه فرانچایز ، بازدید و حضور مدیرعامل ، همکاران افق کوروش ، دومین نمایشگاه فرانچایز ، نمایشگاه فرانچایز ، دکتر فخریان ، دکتر حسین صبوری ، مدیرعامل افق کوروش ، قائم مقام مدیرعامل افق کوروش ، امیرخسرو فخریان ، افق کوروش ، فروشگاه افق کوروش ، فرانچایز افق کوروش ، نمایشگاه ، کالای و تجهیزات فروشگاه زنجیره ای ، دکتر صبوری ، دکتر فخریان افق کوروش ، سخنرانی دکتر فخریان ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، رادیو افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، شعبه افق کوروش ، رسانه صوتی افق کوروش ، رسانه افق کوروش ، رسانه صوتی تصویری افق کوروش ، سمعی بصری افق کوروش ، رادیو فروشگاه ، رادیوی افق کوروش ، رادیو شعبه افق کوروش ،
18 بازدید، پنج شنبه نوزدهم دی ۹۸
طراحی توسط یوتاب وب