فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
آنچه در مجمع افق کوروش گذشتآنچه در مجمع افق کوروش گذشت - کت «فروشگاه های زنجیره ای افق ک - لکرد شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق ک - م و برنامه ای بر ای خرید بیشتر سهام ای - چه در مجمع افق کوروش گذشت مجمع افق کو - زارش رادیو افق کوروش مجمع عمومی عادی - ه مدیرعامل افق کوروش دکتر فخریان به ع - . مدیرعامل افق کوروش بیان داشت درحال - ویری رادیو افق کوروش را نیز از این مج - ر مجمع افق کوروش گذشت مجمع افق کوروش - رادیو افق کوروش مجمع عمومی عادی سالی - یرعامل افق کوروش دکتر فخریان به عنوان - یرعامل افق کوروش بیان داشت درحال حاض - رادیو افق کوروش را نیز از این مجمع ب
رادیو افق کوروش ، آنچه در مجمع افق کوروش گذشت ، آنچه در مجمع شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش گذشت ، مجمع شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاه های زمجمع افق کوروش با حضور 9190 درصدحاضرین برگزار گردیدنجیره ای افق کوروش ، به گزارش رادیو افق کوروش ، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت «فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش» ، مهندس ابراهیمی به عنوان ناظر ، بازرس ، مدیرمالی ، مدیرعامل افق کوروش دکتر فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، دکتر فخریان ، عملکرد شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رشد 80 درصدی و 5241 میلیارد تومان درآمد فروش ، افزایش مقدار فروش ، رشد نرخ محصولات ، 59 درصد سهام okala ، سهامداران افق کوروش ، گزارش تصویری رادیو افق کوروش از مجمع افق کووش ، گزارش تصویری رادیو افق کوروش از مجمع افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، okcsradio ، okcs ، امیرخسرو فخریان ،
114 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۹۸
"گرما گرم" زنده از رادیو افق کوروش - های ویژه فروشگاه های زنجیره ای افق ک - اد و تخفیف های ویژه در آخرین روز از - ار ، آیتم های متنوعی با موضوع موسیقی - ه از رادیو افق کوروش ویژه برنامه " گر - رم " رادیو افق کوروش روز جمعه 31 خردا - زارش رادیو افق کوروش ویژه برنامه &quo - ماعی رادیو افق کوروش روز جمعه 31 خردا - رادیو افق کوروش 31 اسفند از ساعت - رادیو افق کوروش ویژه برنامه " گرما گ - رادیو افق کوروش روز جمعه 31 خرداد در - رادیو افق کوروش ویژه برنامه " گ - رادیو افق کوروش 31 اسفند از ساعت 19:
گرما گرم ، "گرما گرم" زنده از رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، روز جمعه 31 خرداد ، جمعه 31 خرداد ، آخرین روز از فصل بهار ، گروه اجتماعی رادیو افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، نیلوفر نگهبان ، زهره علی نژاد ، میلاد حسن زاده ، میلاد حسن زاده تهیه کننده رادیو ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، تخفیف های ویژه ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، باشگاه مشتریان افق ، امیر خسرو فخریان ، خسرو فخریان ، دکتر فخریان ، دکتر امیر خسرو فخریان ،
131 بازدید، جمعه سی و یکم خرداد ۹۸
همراه با مهرداد سپاهی معاونت مالی افق کوروشهمراه با مهرداد سپاهی معاونت مالی افق کوروش - صادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق ک - عاونت مالی افق کوروش معاونت مالی و اق - .JPG رادیو افق کوروش - مهندس مهرداد س - ت مالی افق کوروش معاونت مالی و اقتصاد - در رادیو کوروش /uploadfile/file_por - رادیو افق کوروش - مهندس مهرداد سپاهی
رادیو افق کوروش ، مهندس مهرداد سپاهی ، مهندس مهرداد سپاهی افق کوروش ، مهرداد سپاهی افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، میلاد حسن زاده مجری ، نیلوفر نگهبان ، روشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، افق کوروش ، رادیو افق ، معاونت مالی و اقتصادی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، معاونت مالی افق کوروش ، سپاهی افق کوروش ، مهرداد سپاهی در رادیو افق کوروش ،
51 بازدید، جمعه هفتم تیر ۹۸
همراه با دکتر صبوری قائم‌مقام مدیرعامل افق کوروشهمراه با دکتر صبوری قائم‌مقام مدیرعامل افق کوروش - عامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق ک - م مدیرعامل افق کوروش دکتر حسین صبوری - در رادیو افق کوروش /uploadfile/file - .JPG رادیو افق کوروش - دکتر حسین صبور - در رادیو افق کوروش - یرعامل افق کوروش دکتر حسین صبوری قائم - رادیو افق کوروش /uploadfile/file_por - رادیو افق کوروش - دکتر حسین صبوری قا
دکتر حسین صبوری ، قائم‌مقام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، قائم‌مقام افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، حسین صبوری ، حسین صبوری افق کوروش ، افق کوروش ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، نمایشگاه فرانچایز ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، مجریان رادیو افق کوروش ، صبوری افق کوروش ،
146 بازدید، جمعه هفتم تیر ۹۸
مهندس علی توبه کار در رادیو افق کوروشمهندس علی توبه کار در رادیو افق کوروش - ئین و نان فروشگاه های زنجیره ای افق ک - ر در رادیو افق کوروش مهندس علی توبه ک - در رادیو افق کوروش /uploadfile/file - .JPG رادیو افق کوروش - گفتگوی رادیو ا - رادیو افق کوروش مهندس علی توبه کار م - رادیو افق کوروش /uploadfile/file_por - رادیو افق کوروش - گفتگوی رادیو افق ک
رادیو افق کوروش ، علی توبه کار ، مهندس علی توبه کار ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق ، مدیر تامین پروتئین و نان ، مدیر تامین پروتئین و نان افق کوروش ، مدیر تامین پروتئین ، نمایشگاه فرانچایز ، فرانچایز ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، مجریان افق کوروش ، مجری ،
72 بازدید، سه شنبه یازدهم تیر ۹۸
روز بدون پلاستیک در افق کوروشروز بدون پلاستیک در افق کوروش - لاستیک در فروشگاه های زنجیره ای افق ک - پلاستیک در افق کوروش گزارش خبری رادیو - روز بدون افق کوروش از روز بدون پلاست - یک در افق کوروش /uploadfile/file_port - خبری رادیو افق کوروش از روز بدون پلاس - تیک در افق کوروش گزارش خبری رادیو افق - بدون پلاس کوروش از روز بدون پلاستیک - روزدر افق کوروش /uploadfile/file_port - رادیو افق کوروش از روز بدون پلاستیک
گزارش خبری ، رادیو افق کوروش ، روز بدون پلاستیک ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق ، مجریان ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبان ، مجریان رادیو افق کوروش ، پخش رادیو افق کوروش ، مستند رادیو افق کوروش ، مستند افق کوروش از روز بدون پلاستیک ، روز بدون پلاستیک ، هر روز بدون پلاستیک ،
81 بازدید، چهارشنبه دوازدهم تیر ۹۸
سود سهام افق کوروش از 15 تیر قابل دریافت شده است. +خبرصوتیسود سهام افق کوروش از 15 تیر قابل دریافت شده است. +خبرصوتی - قوقی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق ک - سود سهام افق کوروش از 15 تیر قابل دری - pg رادیو افق کوروش - برنامه زمان بن - د سهام افق کوروش از 15 تیر قابل دریاف - رادیو افق کوروش - برنامه زمان بندی پ
رادیو افق کوروش ، سود سهام ، مجمع سهامداران ، اوراق بهادار ، سهام ، نماد افق ، سال مالی ، سهامداران حقیقی ، سهامداران حقوقی ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سود سهام افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، دکتر فخریان ، مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، شرکت فروشگاه های زنجيره ای افق کوروش ، فرانچایزافق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، رییس اتحادیه ی کشوری فروشگاههای زنجیره ای ، غرفه سبد گردان کوروش ، فروشگاه اینتنرنتی اکالا ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاههای همواره تخفیف ، فروشگاه های زنجیره ای ، افق کوروش برندی محبوب ،
98 بازدید، پنج شنبه بیستم تیر ۹۸
تخفیف های تابستانه از راه رسید...تخفیف های تابستانه از راه رسید... - تمامی شعب فروشگاه های زنجیره ای افق ک - تخفیف های تابستانه از راه رسید... آخر - تخفیف های ویژه ادامه دارد پس حتم - طریق رسانه های افق کوروش در جریان تخف - شعبا از یف های تابستانی افق کوروش قرا - رید و خرید های خودتون را با هزینه ها - ته حتما به افق کوروش سر بزنید...! /up - رسانه های افق کوروش در جریان تخفیف ه - ی تابستانی افق کوروش قرار بگیرید و خر - تما به افق کوروش سر بزنید...! /upload - نه های افق کوروش در جریان تخفیف های ت - بستانی افق کوروش قرار بگیرید و خرید ه
تخفیف های تابستانه ، تخفیف های ویژه افق کوروش ، تخفیف های ویژه افق کوروش در تابستان ، افق کوروش در تابستان ، تخفیف های ویژه ، افق کوروش ، تابستان ، تابستان کجا بریم ، آخر هفته ، آخر هفته حتما به افق کوروش سر بزنید ، فروش ویژه 25 الی 29 تیر ، تمامی شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، تمامی شعب فروشگاه های زنجیره ای ، شعب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، زنجیره ای افق کوروش ، تخفیف های ویژه ، رسانه های افق کوروش ، تخفیف های تابستانی افق کوروش ، هزینه های مناسب تر ، تجربه ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، دکتر امیرخسرو فخریان ، امیرخسرو فخریان ، رادیو افق کوروش ، رادیو فروشگاه زنجیره ای افق کوروش ، okcsradio ، okcs ، radio ، رادیو افق ، گوینده رادیو افق کوروش ، کارگردان رادیو افق کوروش ،
101 بازدید، سه شنبه بیست و پنجم تیر ۹۸
رشد ۲۰۶ درصدی سود رشد ۲۰۶ درصدی سود "افق" + چند برنامه برای توسعه سیستم ها +فایل صوتی - فایل صوتی فروشگاه های زنجیره ای افق ک - ورس پرس ، فروشگاه های زنجیره ای افق ک - ه و افتتاح فروشگاه های مختلف در نقاط - سالانه 300 فروشگاه جهت مدیریت ریسک ش - نین افتتاح فروشگاه در شهرستان های بیش - ه افتتاحیه فروشگاه باشد و در بسیاری ا - ان ها، فقط فروشگاه های زنجیرهای افق ک - ارائه صورت های مالی سه ماهه نخست ۹۸ ا - شده، صورت های مالی سه ماهه نخست دوره - از برنامه های آتی در خصوص توسعه سیست - وسعه کانال های دسترسی مشتریان به سطح - روش، توسعه های تحت وب جهت بهبود تعامل - نقطه اصلی زنجیره ارزش شرکت، تامین کا - خبری رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - ی زنجیرهای افق کوروش دارای شعبه است. - ل ریسک: در افق کوروش این ریسک از دو ط - دی کالاهای افق کوروش از مجموعه گروه ص - ت کسب وکار افق کوروش و تعداد تنوع کال - رادیو افق کوروش به نقل از بورس پرس ، - جیرهای افق کوروش دارای شعبه است. 2 - سک: در افق کوروش این ریسک از دو طریق - الاهای افق کوروش از مجموعه گروه صنعتی - ب وکار افق کوروش و تعداد تنوع کالایی
رادیو افق کوروش ، افق در بورس ، افق کوروش در بورس ، اخرین قیمت افق کوروش در بورس تهران ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رشد ۲۰۶ درصدی ، سود "افق" ،
56 بازدید، سه شنبه یکم مرداد ۹۸
افزایش ۷۱ درصدی درآمد افزایش ۷۱ درصدی درآمد " افق" منجر به افزایش قیمت سهم شد +فایل صوتی - فایل صوتی فروشگاه های زنجیره ای افق ک - ورس پرس ، فروشگاه های زنجیره ای افق ک - خبری رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - رادیو افق کوروش به نقل از بورس پرس ،
افق در بورس ، افق کوروش در بورس ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، اخبار بورس افق کوروش در بورس تهران ، بورس تهران ،
60 بازدید، یکشنبه ششم مرداد ۹۸
شرکت سازنده