menusearch
رادیو افق کوروش

شناسایی و ارزیابی تیم های فناور و هسته‌های

اینستاگرام رادیو افق کوروش
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۴:۵۴:۴۶
جستجو
نشست اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره اینشست اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ایتعامل سازمان حمایت با فروشگاه های زنجیره‌ایتعامل سازمان حمایت با فروشگاه های زنجیره‌ای
شناسایی و ارزیابی تیم های فناور و هسته‌های
اختتامیه دومین جایزه استارت‌اپی استاد فضلی برگزار شداختتامیه دومین جایزه استارت‌اپی استاد فضلی برگزار شد - مایش پایش، شناسایی و ارزیابی تیم های - ران مجم و عه و گر و ه‌های استارت آپی - اشت که رشد و پیشرفت بد و ن این ح و زه ها - ش، شناسایی و ارزیابی تیم های فنا و ر و - ایران ب و د و همچنین چشم انداز این مرا - استارت آپی و فن آ و ری که در رده Seed ی - شناسایی و ارزیابی تیم های فناور و هس - و ارزیابی تیم های فناور و هسته‌ - سم در خصوص تیم های استارت آپی و فن آو - مل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در - استارت اپ های حاضر در این رویداد کار - رزیابی تیم های فناور و هسته‌ های - ر خصوص تیم های استارت آپی و فن آوری ک - بی تیم های فناور و هسته‌های دانش - ران مجم و عه و گر و ه‌های استارت آپی - اشت که رشد و پیشرفت بد و ن این ح و زه ها - ش، شناسایی و ارزیابی تیم های فنا و ر و - ایران ب و د و همچنین چشم انداز این مرا - استارت آپی و فن آ و ری که در رده Seed ی
مراسم اختتامیه دومین جایزه استارت‌اپی ، جایزه استارت‌اپی استاد فضلی ، استارت‌اپی ، رادیو افق کوروش ، دکتر صبوری ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، کارهای نوآورانه ، موج چهارم صنعتی ، شناسایی و ارزیابی تیم های فناور و هسته‌های ، Seed ، MVP ، مارکت فیت ، محمدکریم فضلی ،
782 بازدید، چهارشنبه دوم فروردین ۰۲