افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش
افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتیافتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتی - افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بود - ر استان قم افتتاح شد. بنابراین گزا - رد از 1300 شعبه گذراند و برنامه افزای - این ترتیب، شعبه فرانچایز این فروشگاه - و ششصدمین شعبه در استان قم افتتاح شد - د شعبات به ۱۶۰۰ در سال جاری را در دست - زنجیره ای افق کوروش که برنامه افزایش - زارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - زنجیره ای افق کوروش درحالی سال گذشته - یره ای افق کوروش که برنامه افزایش تعد - رادیو افق کوروش به نقل از بورس پرس ، - یره ای افق کوروش درحالی سال گذشته تعد - خرده فروشی کوروش مالک 88.1 درصدی این
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش ، تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه ، افق در بورس ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، ضرورت فرانچایز ، غرفه سبد گردان کوروش ، هزار و ششصدمین شعبه در استان قم ، شعبه فرانچایز ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سهامداران افق ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، کدال افق ، سیاست تقسیم سود ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، عرضه اولیه ، کشف قیمت افق ،
259 بازدید، یکشنبه دهم شهریور ۹۸