menusearch
رادیو افق کوروش

روند کلی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، صعودی برآورد می‌شود.

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۹:۲۶:۳
۱۳۹۹/۵/۴ شنبه
(0)
(0)
روند کلی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، صعودی برآورد می‌شود.
روند کلی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، صعودی برآورد می‌شود.

رادیو افق کوروش - -بررسی تکنیکال شاخص کل بورس اوراق بهادار ، 3 پرده را برای بورس پیش بینی میکند .

 

روند کلی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، صعودی برآورد میشود. در هفته گذشته شاخص با حدود ۲/ ۳ درصد افزایش از یک میلیون و ۸۴۱ هزار و ۶۹۶ واحد به عدد یک میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۶۹ واحد رسید. این آمار نشان میدهد که سه هفته متوالی است که از شتاب افزایش قیمتها، کاسته شده و بیم آن میرود در هفته آتی روند صعودی شاخص با مشکلاتی روبهرو شود. البته جریان پولی که در بازار هست از این نگرانی کم میکند یا حتی آن را به امید تبدیل کرده است.

در صورتی که شاخص کل روند صعودی فعلی را ادامه دهد، به دنبال هدف در محدوده ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است که سه منطقه قیمتی از جمله ۲ میلیون واحد، ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار واحد و ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد میتوانند از ادامه افزایش قیمتها جلوگیری کنند و آغازگر کاهش و اصلاح قیمتها شوند، به این محدودهها مقاومت میگوییم. توجه داشته باشید به دلیل اینکه شاخص کل در تاریخ خود هیچگاه در این اعداد حضور نداشته، این محدودهها از اعتبار چندانی برخوردار نیستند اما شیوههای آماری و تکنیکی برای محاسبه محدودههای مهم در این مواقع وجود دارد و اکثرا تحلیلگران جسور از آنها بهعنوان محدودههای تحلیلی استفاده میکنند.

 

این اشخاص برای ترسیم خطوط تحلیلی خود به دنبال حداکثر یک یا دو تایید نشانه تکنیکی بدون در نظر گرفتن گذر زمان هستند، در مقابل تحلیلگران محافظهکار برای ترسیم خطوط تحلیلی حداقل دو نشانه تکنیکی یا گذر زمان را لحاظ میکنند. این شاخص در منطقه اشباع خرید قرار دارد. این منطقه، ناحیهای است که بعد از چند روز تقریبا متوالی افزایش قیمت سهام شرکتهای موجود در شاخص کل بورس اوراق بهادار، وارد آن میشویم. از حضور در این منطقه حدود ۳۰ روز کاری میگذرد،

 

همچنین حضور شاخص مورد مطالعه در محدوده یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد که برای اکثر معاملهگران حائز اهمیت است و احتمال نوسانات قیمتی در این محدوده را افزایش میدهد. در هر روند صعودی اصلاح قیمتها اجتناب ناپذیر است. منظور از اصلاح قیمتها تشکیل روند نزولی نیست بلکه کاهش قیمتها است. احتمال حضور این شاخص در هفته آینده در فاز اصلاحی وجود دارد. فاز اصلاحی با شکست روند صعودی کوتاهمدت آغاز میشود که البته هنوز این اتفاق نیفتاده است. روند صعودی میانمدت گاه در این مرحله شکسته میشود و گاه شکسته نخواهد شد اما روند صعودی بلندمدت به هیچ وجه در فاز اصلاحی شکسته نخواهد شد.

 

احتمالا این فاز با تشکیل روند نزولی در کوتاهمدت همراه باشد. در صورت اصلاح قیمتها شاخص کل بورس اوراق بهادار، در هفتههای آینده میتواند تا محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد اصلاح داشته باشد. در صورت کاهش قیمتها سه محدوده ممکن است مانع کاهش بیشتر قیمتها شوند که به آنها حمایت میگوییم. محدوده یک میلیون و ۷۴۰ هزار واحد، محدوده یک میلیون و ۶۸۰ هزار واحد و محدوده یک میلیون و ۵۹۰ هزار واحد را میتوان بهعنوان اعداد مهم حمایتی شاخص مورد مطالعه در هفته آتی در نظر داشت.

 

در صورت ادامه کاهش قیمتها و عبور از محدوده ۵/ ۱ میلیون واحد، محدوده یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد از اهمیت خاصی برای معاملهگران برخوردار است. البته محدوده های خط روند صعودی کوتاه مدت و خط روند صعودی میان مدت نیز میتوانند نقشهای حمایتی خوبی ایفا کنند.