menusearch
رادیو افق کوروش

تمرکز در مدیریت و استفاده از روش های علمی

اینستاگرام رادیو افق کوروش
شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۸:۴۸:۴۳
تمرکز در مدیریت و استفاده از روش های علمی
مکانیسم قیمت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ایمکانیسم قیمت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای - ق کوروش - تمرکز در مدیریت و استفاده از روش های علمی و به روز نمودن روش ها و سی - نند. تمرکز در مدیریت و استفاده از روش های علمی و به روز نمودن روش ها و سی - مت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای د - مت و تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای م - و سیستم ها در حوزه های مختلف فروش و ب - جغرافیایی در سطح کشور موجب شده تا با - ن بهره وری در فروشگاه های زنجیره ای،ط - انیسم قیمت و تخفیف در فر و شگاه های زنج - ق ک و ر و ش - و به ر و ز نم و دن ر و ش ها و سی - مختلف فر و ش و بازاریابی و برخ و رداری از - شعب متعدد و پراکندگی جغرافیایی در سط - قرار گرفته و ضمن رقم خ و ردن حجم بالایی - زنجیره ای از مکانیسم قیمت و تخفیف در - برخورداری از شعب متعدد و پراکندگی جغ - ،طیف وسیعی از مشتریان در زیر پوشش این - حجم بالایی از فروش و توان در نظر گرفت - ات دوره ای از سوی فروشگاه های زنجیره - روز نمودن روش ها و سیستم ها در حوزه - در فروشگاه های زنجیره ای دکتر فخریان - ری فروشگاه های زنجیره ای از مکانیسم ق - در فروشگاه های زنجیره ای می گوید /upl - ها در حوزه های مختلف فروش و بازاریابی - در فروشگاه های زنجیره ای،طیف وسیعی از
، رادیو افق کوروش ، رادیو ، افق کوروش ، بورس افق ، بورس افق کوروش ، جشنواره افق کوروش ، خرید از افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، دکتر فخریان ، امیرخسرو فخریان ، خرید خوب ، خرید با تخفیف ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اتحادیه فروشگاه ای زنجیره ای ، دکتر حسین صبوری ، فرانچایز افق کوروش ، نمایندگی افق کوروش ، خرید خوب از افق کوروش ، رادیو فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، خرید اینترنتی افق کوروش ، جایزه افق کوروش ، پرسنل افق کوروش ، پرتویی از افق ، کد تخفیف خرید از افق کوروش ، صنعت خرده فروشی ، خرده فروشی ، کالاهای تند گردش ، اکالا ، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، سایت رادیو افق کوروش ، سایت افق کوروش ، گوینده رادیو افق کوروش ، مجری رادیو افق کوروش ، کارگردان رادیو افق کوروش ، صدابردار رادیو افق کوروش ، برنامه رادیو افق کوروش ، فخریان ، امیرخسرو فخریان ، تمرکز در مدیریت و استفاده از روش های علمی ، فروش و بازاریابی ، بالارفتن بهره وری در فروشگاه های زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان ریاست اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، همواره تخفیف ، و قیمت پایین از مزیت های فروشگاه های زنجیره ای ، صرفه های ناشی از مقیاس ، Economies of Scale ، ارتباط مستقیم با تامین کنندگان ، کوتاه شدن زنجیره تامین کالا ، حذف واسطه ها ، حجم و مقیاس بالای سفارشات خ ، کاهش قیمت تمام شده هر کالا ، هزینه حمل و انبارداری ، وزه لجستیک و زنجیره تامین ،
475 بازدید، شنبه پنجم مهر ۹۹