menusearch
رادیو افق کوروش

شفافیت سازی و با هدف واهی بودن اتهاماتی که به فروشگاه های زنجیره ای وارد می شود

استخدام در افق کوروش
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۳۳:۳۳
شفافیت سازی و با هدف واهی بودن اتهاماتی که به فروشگاه های زنجیره ای وارد می شود
آمادگی کامل اتحادیه برای بازدید اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی اعضاء اتحادیهآمادگی کامل اتحادیه برای بازدید اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی اعضاء اتحادیه - در راستای شفافیت سازی و با هدف واهی بودن اتهاماتی که به فروشگاه های زنجیره ای وارد می شود آمادگی داریم اصحاب رسانه ب - کشور نوین سازی شده اند گفت: اتحادیه - تا با نوین سازی خود خدمات بهتری به هم - صحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فر - کلاهبرداری و تقلب فر و شگاه های زنجیره - ر مارکت ها و م و اد پر و تئینی در خص و ص کم - س و پ فر و شی و گرانفر و شی اجناس در فر و شگ - ص و رت مشابه و یکسان ت و لید شده و هیچ ت و - زنجیره ای با رد ادعاهای مطرح شده بر - زنجیره ای با رد ادعاهای مطرح شده در - dquo; بود با رد اتهامات وارده بر فرو - اظره تلفنی با آقای درخشانی رئیس اتحاد - با ر خود را با اقداماتی از این دست زیر - ین مسائلی، اتهاماتی بزرگ به تولیدکنند - زنجیره ای که به صورت تلفنی مهمان برن - ب فروشگاهی که موردنظرشان است بازدید م - این برنامه که به صورت مناظره تلفنی با - : کالاهایی که توسط تولیدکنندگان مختلف - ه دلیل این که می توانند همان کالاهایی - جیره ای که به صورت تلفنی مهمان برنامه - صحاب رسانه به همراه نهادهای نظارتی از - برنامه که به صورت مناظره تلفنی با آق - اماتی بزرگ به تولیدکنندگان کشور است. - ه و مستقیم به مصرف کننده ارائه می دهن - ادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با ر - اری و تقلب فروشگاه های زنجیره ای بر آ - ادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای که ب - ت وارده بر فروشگاه های زنجیره ای گفت - یس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای در ا - ری فروشگاه های زنجیره ای با رد ادعاها - خصوص تخفیف های غیرواقعی، کم فروشی، کل - لب فروشگاه های زنجیره ای بر آمادگی کا - ری فروشگاه های زنجیره ای که به صورت ت - بر فروشگاه های زنجیره ای گفت : در راس - روشگاه های زنجیره ای با رد ادعاهای مط - روشگاه های زنجیره ای بر آمادگی کامل ا - روشگاه های زنجیره ای که به صورت تلفنی - روشگاه های زنجیره ای گفت : در راستای - روشگاه های زنجیره ای در این برنامه که - ه ای زنجیره ای با رد ادعاه ای مطرح شده - ه ای زنجیره ای بر آمادگی کامل ای ن اتحا - ه ای زنجیره ای که به صورت تلفنی مهمان - ه ای زنجیره ای گفت : در راست ای آمادگی - ه ای زنجیره ای در ای ن برنامه که به صور - ختلف تولید می شوند بصورت مشابه و یکسا - ننده ارائه می دهند در نتیجه، مردم به - لیل این که می توانند همان کالاهایی را - کت ها عرضه می شوند با تخفیف بیشتر و ق - یه استقبال می کنند. رئیس اتحادیه ک - جیره ای می شود صورت مستند و با ذکر مص - که گفته می شود در فروشگاه های زنجیره
، آمادگی کامل اتحادیه برای بازدید اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی اعضاء اتحادیه ، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با رد ادعاهای مطرح شده بر آمادگی کامل این اتحادیه برای بازدید میدانی اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی اعضاء این اتحادیه تاکید کرد ، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، تخفیف های غیرواقعی ، کم فروشی ، کلاهبرداری و تقلب فروشگاه های زنجیره ای ، بازدید میدانی اصحاب رسانه و نهادهای نظارتی از شعب فروشگاهی ، امیرخسرو فخریان رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، رد اتهامات وارده بر فروشگاه های زنجیره ای ، شفافیت سازی و با هدف واهی بودن اتهاماتی که به فروشگاه های زنجیره ای وارد می شود ، اصحاب رسانه ، نهادهای نظارتی ، کلیه شعب فروشگاهی ، بازدید میدانی ، رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ، درخشانی رئیس اتحادیه سوپر مارکت ها و مواد پروتئینی ، کم فروشی و گرانفروشی اجناس در فروشگاه های زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان ، استقبال ۸۵ میلیون هموطنان از فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاه‌های زنجیره ای تخفیفاتی را از تولیدکننده گرفته و مستقیم به مصرف کننده ارائه می دهند ، سوپرمارکت ها ، فروشگاه های زنجیره ای عضو این اتحادیه ا ، توسعه فروشگاه های زنجیره ای ، مسئولان تعزیرات و بازرسی کل کشور ، شعب اعضای اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاه زنجیره ای در سطح شهر تهران ، مغایرت کالایی یا مغایرت وزنی ، فعالیت فروشگاه های زنجیره ای ، کم فروشی فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاه های زنجیره ای برخی کالا با تخفیف ۷۰ درصدی ، بازرس تعزیرات و بازرسی کل کشور ، پروانه کسب ، در حال حاضر ۲۰۰۰ سوپرمارکت ، تابلوی رایگان و صندوق متمرکز فروشگاهی ، رادیو افق کوروش ، رادیو ، افق کوروش ، بورس افق ، بورس افق کوروش ، جشنواره افق کوروش ، خرید از افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، نیلوفر نگهبانی ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاه افق کوروش ، دکتر فخریان ، امیرخسرو فخریان ، خرید خوب ، خرید با تخفیف ، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اتحادیه فروشگاه ای زنجیره ای ، دکتر حسین صبوری ، فرانچایز افق کوروش ، نمایندگی افق کوروش ، خرید خوب از افق کوروش ، رادیو فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، خرید اینترنتی افق کوروش ، جایزه افق کوروش ، پرسنل افق کوروش ، پرتویی از افق ، کد تخفیف خرید از افق کوروش ، صنعت خرده فروشی ، خرده فروشی ، کالاهای تند گردش ، اکالا ، فروشگاه اینترنتی افق کوروش ، سایت رادیو افق کوروش ، سایت افق کوروش ، گوینده رادیو افق کوروش ، مجری رادیو افق کوروش ، کارگردان رادیو افق کوروش ، صدابردار رادیو افق کوروش ، برنامه رادیو افق کوروش ، فخریان ، امیرخسرو فخریان ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، اپلیکیشن یاشگاه مشتریان افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، دکتر فضلی ، اخبار صنعت خرده فروشی ، اخبار فروشگاه های زنجیره ای ، افق کوروش بزرگترین فروشگاه زنجیره ای کشور ، افق کوروش در بورس ، سهام افق را از کجا بخریم ، سهامداران افق کوروش ، وب سایت افق کوروش ، وب سایت رادیو افق کوروش ، اینستاگرام افق کوروش ، اینستاگرام رادیو افق کوروش ، برنده های جشنواره افق کوروش ، جوایز میلیونی افق کوروش ، مصاحبه با مدیرعامل افق کوروش ، Okcsradio ، radio ، okcsradiocom ، okcsradioir ، okcs ، okcsir ، okcscom ،
101 بازدید، یکشنبه بیست و یکم دی ۹۹