menusearch
رادیو افق کوروش

سیل سیستان و بلوچستان

اینستاگرام رادیو افق کوروش
سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۵:۱۷
سیل سیستان و بلوچستان
 نشست شورای هم‌اندیشی  گلرنگ در کمک به هم‌وطنان آسیب دیده از سیل سیستان و بلوچستان +صوتی نشست شورای هم‌اندیشی گلرنگ در کمک به هم‌وطنان آسیب دیده از سیل سیستان و بلوچستان +صوتی - ب دیده از سیل سیستان و بلوچستان +صوتی - یب دیده از سیل استان سیستان و بلوچستا - nj;دیده از سیل مذاکراتی صورت گرفت و ن - یب دیده از سیل ارسال شود. لازم به - سیل استان سیستان و بلوچستان، جهت تهی - شریف ما در سیستان و بلوچستان با مشکلا - ا در استان سیستان و بلوچستان تسکین ده - تان سیستان و بل و چستان، جهت تهیه اقلام - ل اس ضر و ری و م و رد نیاز این هم‌ و طنان ش - که با حض و ر و مدیریت حاج آقا قهرمانی، - نعتی گلرنگ و جمعی از مدیران ارشد مجم و - ص و رت گرفت و نتایجی حاصل شد. از جمله - ر سیستان و بلوچستان با مشکلات و مسائل - ن سیستان و بلوچستان تسکین دهد و به لط
، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، حاج آقا قهرمانی ، مدیرعامل گروه صنعتی گلرنگ ، سیستان و بلوچستان ، سیل سیستان و بلوچستان ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، شورای هم‌اندیشی گلرنگ ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، ضرورت فرانچایز ،
240 بازدید، پنج شنبه بیست و ششم دی ۹۸
سیل کمکهای اهدایی افق کوروش به سیستان و بلوچستان رسید. +صوتیسیل کمکهای اهدایی افق کوروش به سیستان و بلوچستان رسید. +صوتی - ن در مناطق سیل زده این استان توزیع شد - در پی وقوع سیل در استان سیستان و بلوچ - ی در مناطق سیل زده این استان نمود. - پس از وقوع سیل ویرانگر در استان سیستا - ن به مناطق سیل زده سفر کرد و ضمن ابرا - ق کوروش به سیستان و بلوچستان رسید. +ص - ه به استان سیستان و بلوچستان، بیش از - ل در استان سیستان و بلوچستان ، شرکت ف - ر در استان سیستان و بلوچستان، شرکت فر - ان سیل زده سیستان و بلوچستان به همت ه - به سیستان و بل و چستان رسید. +ص و تی در - تان سیستان و بل و چستان، بیش از یک هزار - تان سیستان و بل و چستان ، شرکت فر و شگاه - ر و ز مت و الی و در راستای ایفای مسئ و لیت - بسته غذایی و بهداشتی در مناطق سیل زده - ه سیستان و بلوچستان رسید. +صوتی در سف - ن سیستان و بلوچستان ، شرکت فروشگاه ها - ه سیستان و بلوچستان به همت همکاران ان - ن سیستان و بلوچستان شد. از آنجایی
، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فرانچایز ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، سیل ، سیستان و بلوچستان ، سیل سیستان و بلوچستان ، کمک رسانی ، مناطق سیل زده ، بسته های غذایی ، مناطق سیل زده ،
170 بازدید، یکشنبه بیست و نهم دی ۹۸
آغاز یاری‌رسانی گروه صنعتی گلرنگ به هم‌وطنان آسیب‌دیده از سیل سیستان و بلوچستان +صوتیآغاز یاری‌رسانی گروه صنعتی گلرنگ به هم‌وطنان آسیب‌دیده از سیل سیستان و بلوچستان +صوتی - ب‌دیده از سیل سیستان و بلوچستان +صوتی - ب‌دیده از سیل سیستان و بلوچستان را آغ - nj;دیده از سیل رسید. هزاران بسته&zwn - wnj;دیدگان سیل در استان‌های لرست - ن در استان سیستان و بلوچستان اهدا شد. - م به استان سیستان و بلوچستان ارسال گر - ارسال شده و بخش‌های قابل ت و جه د - م و اد غذایی و بهداشتی به هم‌ و طنان - تان سیستان و بل و چستان اهدا شد. به دلی - تان سیستان و بل و چستان ارسال گردید و ا - ل خ و اهد شد و در حال حاضر ۸۰۰۰ بسته (۴ - ن سیستان و بلوچستان اهدا شد. به دلیل - ن سیستان و بلوچستان ارسال گردید و از
، مجریران 02128428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، گلرنگ ، بلایای طبیعی ، سیل سیستان و بلوچستان ، یاری‌رسانی گروه صنعتی گلرنگ ،
180 بازدید، یکشنبه بیست و نهم دی ۹۸
انعکاس خبر یاری‌رسانی گروه صنعتی گلرنگ به هموطنان آسیب‌دیده از سیل سیستان و بلوچستان در رسانه‌هاانعکاس خبر یاری‌رسانی گروه صنعتی گلرنگ به هموطنان آسیب‌دیده از سیل سیستان و بلوچستان در رسانه‌ها - ب‌دیده از سیل سیستان و بلوچستان در رس - j;دیده از سیل سیستان و بلوچستان ، در ر - j;دیده از سیل سیستان و بلوچستان شتافت - nj;دیده از سیل رسید. لازم به ذکر است - nj;دیده از سیل ارسال شده است. کمک به - wnj;دیدگان سیل در استان‌های لرست - ن در استان سیستان و بلوچستان اهدا کرد - ن در استان سیستان و بلوچستان اهدا شد. - zwnj;استان سیستان و بلوچستان ارسال دا - م و اد غذایی و بهداشتی به هم‌ و طنانمان د - تان سیستان و بل و چستان اهدا کرد. /uplo - نعکاس یافت و این خبر در خبرگزاری&zwnj - عصر ایران و ایلنا منتشر شد. - از شتافت و هزاران بسته‌ م و اد غ - ن سیستان و بلوچستان اهدا کرد. /upload - ن سیستان و بلوچستان اهدا شد. به دلیل - ن سیستان و بلوچستان ارسال داشته است.
، رادیو افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، سیل سیستان و بلوچستان ، یاری‌رسانی گروه صنعتی گلرنگ ، رسانه‌ ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فرانچایز ، استاد حاج محمد کریم فضلی ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو اینترنتی ،
108 بازدید، چهارشنبه بیست و سوم بهمن ۹۸
رکوردی تازه در افق کوروش ، افتتاح 12 شعبه در یک روزرکوردی تازه در افق کوروش ، افتتاح 12 شعبه در یک روز - برای استان سیستان و بلوچستان به ثبت ر - مرکز استان سیستان و بلوچستان، فعالیت - سطح استان سیستان و بلوچستان به 37 شع - افق ک و ر و ش و به همت همکاران منطقه 17 - ، فر و شگاهی و انبار افق ک و ر و ش در منطقه - تان سیستان و بل و چستان به ثبت رسید و ا - در زاهدان و یک شعبه در شهرهای زهک، ن - شعبهیکشهر و چابهار به ط و ر همزمان و د - ن سیستان و بلوچستان به ثبت رسید و این - ن سیستان و بلوچستان به 37 شعبه رسیده
، رادیو افق کوروش ، رکورد افق کوروش ، افتتاح شعبه ، سیل سیستان و بلوچستان ، فرانچایز ، رکورد افتتاح فروشگاه ، شعبه فرانچایز ، شعبه ستادی ، منطقه 17 افق کوروش ، استان سیستان و بلوچستان ، افق کوروش در سیستان وبلوچستان ، فروشگاه زنجیره ای در سیستان وبلوچستان ، گلرنگ ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، استاد حاج محمد کریم فضلی ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، رادیو اینترنتی ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای ، فروشگاههای اینترنتی اٌکالا ، اٌکالا ، برند برتر ، برند ، برند محبوب ، مهران امیری ، مدیریت منطقه 17 افق کوروش ، مهران امیری ، مدیریت منطقه 17 افق کوروش ، دکتر فضلی ، گلرنگ ،
222 بازدید، پنج شنبه بیست و چهارم بهمن ۹۸