menusearch
رادیو افق کوروش

سجاد نصرالهی معاونت اجرایی منطقه سه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ | ۱۹:۲۵:۲۰
سجاد نصرالهی معاونت اجرایی منطقه سه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
 توسعه فروشگاه های افق کوروش منطقه سه به شیوه فرانچایز ادامه دارد. +صوتی توسعه فروشگاه های افق کوروش منطقه سه به شیوه فرانچایز ادامه دارد. +صوتی - رداخت. سجاد نصرالهی معاونت اجرایی منطقه سه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش نیز در این مراسم با تبریک - ارد. +صوتی معاونت اجرایی منطقه سه فرو - مدیرعامل، معاونت اجرایی منطقه 3 افق - وتی معاونت اجرایی منطقه سه فروشگاه ها - مل، معاونت اجرایی منطقه 3 افق کوروش و - معاونت اجرایی منطقه 3 فروشگاه های - افق کوروش منطقه سه به شیوه فرانچایز - ونت اجرایی منطقه سه فروشگاه های زنجیر - عه شعب این منطقه به 180 شعبه تا پایان - ونت اجرایی منطقه 3 افق کوروش و جمعی ا - مع کارکنان منطقه 3 این شرکت ضمن تبریک - وروش منطقه سه به شیوه فرانچایز ادامه - رایی منطقه سه فروشگاه های زنجیره ای ا - مراه منطقه سه افق کوروش بوده اند، افز - 0 همکار در سه استان آذربایجان شرقی، غ - فروشگاه در سه استان فعالیت داریم که ا - سالگی این شرکت با حضور قائم مقام مدی - قائم مقام شرکت فروشگاه های زنجیره ای - نطقه 3 این شرکت ضمن تبریک ششمین سالگر - یت های این شرکت گفت: در افق کوروش جها - نقشه راهِ شرکت فروشگاه های زنجیره ای - توسعه فروشگاه های افق کوروش منطقه سه - ی منطقه سه فروشگاه های زنجیره ای افق - مقام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - گرد افتتاح فروشگاه های همواره تخفیف ا - از شش هزار فروشگاه در ایران، بیش از 5 - عه فروشگاه های افق کوروش منطقه سه به - سه فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش از - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش طی - اح فروشگاه های همواره تخفیف افق کوروش - صلی موفقیت های این شرکت گفت: در افق ک - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش از توس - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش طی سخن - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش تا دست - ک بزرگترین زنجیره تأمین و لجستیک روزا - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش با اشا - ه ای زنجیره ای افق کوروش از توسعه شعب - ه ای زنجیره ای افق کوروش طی سخنانی در - ه ای زنجیره ای افق کوروش تا دستیابی به - عضو مجموعه ای هستیم که در 31 استان و - ه ای زنجیره ای افق کوروش با اشاره به ا - روشگاه های افق کوروش منطقه سه به شیوه - زنجیره ای افق کوروش از توسعه شعب این - pg رادیو افق کوروش- جشن شش سالگی ای - یی منطقه 3 افق کوروش و جمعی از همکارا - و فروشگاهی افق کوروش در ارومیه برگزار - اه های افق کوروش منطقه سه به شیوه فرا - یره ای افق کوروش از توسعه شعب این منط - نطقه 3 افق کوروش و جمعی از همکاران ست - وشگاهی افق کوروش در ارومیه برگزار گرد - یره ای افق کوروش طی سخنانی در جمع کار
رادیو افق کوروش ، حسین صبوری ، قائم مقام مدیرعامل شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، اخبار استان در رادیو افق کوروش اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، جشن شش سالگی افق کوروش ، معاونت اجرایی منطقه 3 ، سجاد نصرالهی معاونت اجرایی منطقه سه شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ،
206 بازدید، پنج شنبه بیست و هشتم آذر ۹۸