رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای
دکتر فخریان: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز‌های اساسی مردم را تامین می‌کند +فایل صوتی و تصویریدکتر فخریان: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز‌های اساسی مردم را تامین می‌کند +فایل صوتی و تصویری - ی و تصویری رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه - صویری رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های - وروش -رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه&zwnj - تر فخریان: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز - ادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: - یس اتح این فروشگاه‌های زنجیره ای با د - روشگاه‌های زنجیره‌ای نیاز‌های اساسی م - روشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: این فروشگاه
رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، دکتر فخریان ، مصاحبه دکتر فخریان ، افق کوروش ، مدیر عامل افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، گزارش خبری رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، دکتر امیر خسرو فخریان ، دکتر خسرو فخریان ، دکتر امیر فخریان ، امیر فخریان ،
277 بازدید، یکشنبه هجدهم شهریور ۹۷
افزایش سه درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی +فایل صوتیافزایش سه درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی +فایل صوتی - فایل صوتی رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زن - بیان اینکه اتحادیه فروشگاه‌های ز - رئیس اتحادیه فروشگاه­های زن - رئیس اتحادیه فروشگاه‌های ز - درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ب - ی گفت:سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از ب - روشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فر
رادیو افق کوروش ، افزایش سه درصدی سهم ، افزایش سه درصدی سهم افق ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، افق کوروش ، مصاحبه امیر خسرو فخریان ، امیر خسرو فخریان ، خسرو فخریان ، امیر فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، مصاحبه مدیر عامل افق کوروش ، مدیر افق کوروش در رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان در رادیو افق کوروش ، فخریان در رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی امیر خسرو فخریان ، مصاحبه اختصاصی دکتر خسرو فخریان ، دکتر فخریان ، دکتر فخریان افق کوروش ، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، خرده‌فروشی ، تعداد شعب فروشگاه زنجیره‌ای ، کالاهای اساسی ، همواره تخفیف افق کوروش ، شعبه ، 3 هزار شعبه ،
210 بازدید، جمعه یازدهم مرداد ۹۸
شرکت سازنده