تیم فوتسال افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
تیم فوتسال افق کوروش
افق کوروش در جشنواره ورزشی گروه سرمایه گزاری کوروش درخشید +فایل صوتیافق کوروش در جشنواره ورزشی گروه سرمایه گزاری کوروش درخشید +فایل صوتی - و ثبت نام تیم ها انجام شد. م - در قالب 7 تیم پینگ پنگ با شرکت 19 ن - در قالب 7 تیم و مسابقات فوتسال با شر - در قالب 23 تیم برگزار شد. شای - وش با حضور تیم های مختلف در این مسابق - وان و رشته فوتسال طناب کشی و پینگ پنگ - و مسابقات فوتسال با شرکت 230 نفر در - زارش رادیو افق کوروش اولین دوره مسابق - هایی همچون افق کوروش، صنعت غذایی کورو - افق کوروش در جشنواره ورزشی گروه سرمای - ه گزاری کوروش درخشید +فایل صوتی آیین - مایه گزاری کوروش برگزار گردید. /uplo - رادیو افق کوروش اولین دوره مسابقات ج - مایه گزاری کوروش در تابستان 1398 خورش
جشنواره ورزشی گروه سرمایه گزاری کوروش ، افق کوروش ، مسابقات ورزش افق کوروش ، سرمایه گزاری کوروش ، اخبار ورزشی افق کوروش ، فوتسال افق کوروش ، مقام اوری افق کوروش ، فوتبال افق کوروش ، تیم فوتسال افق کوروش ، تیم فوتبال افق کوروش ، گزارش اختصاصی رادیو افق کوروش ، اختصاصی رادیو افق کوروش ، رادیو افق ، رادیو افق کوروش ، اخبار ورزش افق کوروش ، فایل صوتی خبر ،
145 بازدید، چهارشنبه شانزدهم مرداد ۹۸
شرکت سازنده