تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه
افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتیافتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتی - ق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه + - اشت توانست بودجه تعهدی را در ۵ ماهه ن - که توانست بودجه تعهدی را در 5 ماهه ن - انست بودجه تعهدی را در ۵ ماهه نخست سا - انست بودجه تعهدی را در 5 ماهه نخست سا - ات به ۱۶۰۰ در سال جاری را در دستور کا - ه تعهدی را در ۵ ماهه نخست سال محقق کن - این شعبات در سال 98 به 1600 را در دس - ه تعهدی را در 5 ماهه نخست سال محقق کن - صدمین شعبه در استان قم افتتاح شد. - عهدی را در ۵ ماهه نخست سال محقق کند.
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش ، تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه ، افق در بورس ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، ضرورت فرانچایز ، غرفه سبد گردان کوروش ، هزار و ششصدمین شعبه در استان قم ، شعبه فرانچایز ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سهامداران افق ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، کدال افق ، سیاست تقسیم سود ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، عرضه اولیه ، کشف قیمت افق ،
259 بازدید، یکشنبه دهم شهریور ۹۸