امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
داور و قهرمان افق کوروشی در مسابقات کشتی آزاد کارگران کشور +صوتیداور و قهرمان افق کوروشی در مسابقات کشتی آزاد کارگران کشور +صوتی - ه از رقابت های کشتی آزاد کارگران کشور - ر و قهرمان افق کوروشی در مسابقات کشتی - یک و چهار افق کوروش  به میزبانی استا - pg رادیو افق کوروش - سیزدهمین دوره - ن منطقه یک افق کوروش به عنوان داور مم - و چهار افق کوروش  به میزبانی استان ته - رادیو افق کوروش - سیزدهمین دوره مساب - طقه یک افق کوروش به عنوان داور ممتاز
رادیو افق کوروش ، اخبار استان از رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش ، تندیس زرین برند محبوب ، جشنواره برند محبوب ، برند محبوب ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، داور و قهرمان افق کوروشی ، مسابقات کشتی آزاد کارگران کشور ، کشتی آزاد ، سامان یاسمی ، استان لرستان ، محمد نظری ، قهرمان کشتی آزاد ، قهرمان کشوری ،
35 بازدید، دوشنبه ششم آبان ۹۸
«افق» سود ۱۶۲ تومانی برای هر سهم شناسایی نمود. +فایل صوتی«افق» سود ۱۶۲ تومانی برای هر سهم شناسایی نمود. +فایل صوتی - +فایل صوتی فروشگاه زنجیره‌ای افق کورو - زنجیره‌ای افق کوروش در نیم سال اول ۹ - سود هر سهم افق رشد ۷۷ درصدی داشته است - زارش رادیو افق کوروش به نقل از اخبار - ره‌ای افق کوروش در نیم سال اول ۹ - ن سود خالص افق در این دوره ۱۶۲ میلیار - یره‌ای افق کوروش در نیم سال اول ۹۸ بر - رادیو افق کوروش به نقل از اخبار بزرگ - wnj;ای افق کوروش در نیم سال اول ۹۸ با - ملیاتی افق کوروش در نیم سال اول سال ج - درآمد افق کوروش به دلیل افزایش در نر
فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، نماد افق ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، بورس اوراق بهادار تهران ، اوراق بهادار ، سهام ، عرضه سهام ، فروشگاه های زنجیره ای ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، پرتال سهامداران ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، سود هر سهم افق ، درآمد عملیاتی ، افزایش درآمد افق ، سود خالص ،
37 بازدید، چهارشنبه هشتم آبان ۹۸
گپ وگفت صمیمانه با زارعی ، مدیر یکی از شعب فرانچایز افق کوروشگپ وگفت صمیمانه با زارعی ، مدیر یکی از شعب فرانچایز افق کوروش - ه با زارعی ، مدیر یکی از شعب فرانچایز - ه با زارعی ، مدیر یکی از فروشگاه فران - گوی زارعی ، مدیر یکی از شعب فرانچایز - ربیع الاول ، در پاسخ به " دلیل ا - ایشان ، مقایسه افق کوروش وسایر ف - با زارعی ، مدیر یکی از شعب فرانچایز ا - ی زارعی ، مدیر یکی از شعب فرانچایز ا - زارعی ، مدیر شعبه فرانچایز افق کو - دیر یکی از فروشگاه فرانچایز افق کوروش - وروش وسایر فروشگاه ها و در نظر گرفتن - رفتن تخفیف های خاص افق کوروش بر روی ک - فروشگاههای زنجیره ای ، در نظر گرفتن ک - ه ای زنجیره ای ، در نظر گرفتن کادر متخ - گونه شبهه ای را در ارتباط با اعتبار - غه ونگرانی ای وجود نداشته باشد . - ب فرانچایز افق کوروش رادیو افق کوروش - ه فرانچایز افق کوروش گپ وگفتی کوتاه د - .jpg رادیو افق کوروش -مشروح گفتگوی ز - ب فرانچایز افق کوروش با رادیو افق کور - ب فرانچایز افق کوروش به عنوان سرمایه - انچایز افق کوروش رادیو افق کوروش در م - انچایز افق کوروش گپ وگفتی کوتاه داشت. - رادیو افق کوروش -مشروح گفتگوی زارعی - انچایز افق کوروش با رادیو افق کوروش ر - انچایز افق کوروش به عنوان سرمایه گذار
رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فرانچایز افق کوروش ، اصول بازار یابی ، پیشرفت شغلی ، نماد افق ، آقای زارعی ، مدیر یکی از شعب فرانچایز افق کوروش ، دلیل فرانچایز افق کوروش به عنوان سرمایه گذاری ، کالاهای اساسی ، مجتمع زیتون ، شهرک شهید بروجردی ،
136 بازدید، چهارشنبه هشتم آبان ۹۸
گفت وگوی رادیو افق کوروش با سامان یاسمی از همکاران منطقه یک افق کوروش ،به عنوان داور ممتازگفت وگوی رادیو افق کوروش با سامان یاسمی از همکاران منطقه یک افق کوروش ،به عنوان داور ممتاز - روش و دکتر فخریان ، مدیر عامل فروشگاه - امان یاسمی ، داور ممتاز سیزدهمین دوره - حضور داشته ، یاسمی حضور مهندس جوام ، - کتر فخریان ، مدیر عامل فروشگاههای زنج - یشرفت باشد ، با توجه به اینکه ورزش مو - نشاط میشود ، انجام ورزشهای سبک ویا حر - ندس جوام ، مدیر منطقه یک افق کوروش و - ر فخریان ، مدیر عامل فروشگاههای زنجیر - یان ، مدیر عامل فروشگاههای زنجیره ای - فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش را در - ه ای زنجیره ای افق کوروش را در امر ورز - ک ویا حرفه ای ، حتی در بازه زمانی کوت - وگوی رادیو افق کوروش با سامان یاسمی ا - ن منطقه یک افق کوروش ،به عنوان داور م - ن منطقه یک افق کوروش به عنوان داور مم - وگوی رادیو افق کوروش با سامان یاسمی ، - ر منطقه یک افق کوروش و دکتر فخریان ، - رادیو افق کوروش با سامان یاسمی از هم - طقه یک افق کوروش ،به عنوان داور ممتاز - طقه یک افق کوروش به عنوان داور ممتاز - رادیو افق کوروش با سامان یاسمی ، داو - ش انبارافق کوروش در منطقه یک ( تهران
سامان یاسمی ، بخش انبارافق کوروش ، سیزدهمین دوره مسابقات کشوری کشتی آزاد ، سیزدهمین دوره مسابقات کشوری کشتی آزاد کارگران ، کشتی آزاد ، مسابقات کشوری کشتی آزاد ، مهندس جوام ، مدیر منطقه یک افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، مجریران 02128428291 ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، مصاحبه صوتی سامان یاسمی ،
83 بازدید، چهارشنبه هشتم آبان ۹۸
 قائم مقام وزیر صنعت؛ پیشگامی فروشگاه‌های زنجیره ای در حذف کالاهای خارجی +صوتی قائم مقام وزیر صنعت؛ پیشگامی فروشگاه‌های زنجیره ای در حذف کالاهای خارجی +صوتی - ران در بخش های مختلف کالایی افزایش یا - ینکه سیاست های خصمانه آمریکا و همدستا - روشگاه‌های زنجیره ای در حذف کالاهای خ - فروشگاههای زنجیره ای قول داده تمام کا - فروشگاههای زنجیره ای جمع آوری نموده و - ه ای زنجیره ای در حذف کالاه ای خارجی +ص - د کار ویژه ای صورت گرفته و زمینه ای ر - ه ای زنجیره ای قول داده تمام کالاه ای خ - ه ای زنجیره ای جمع آوری نموده و اولویت - .jpg رادیو افق کوروش - حسین مدرس خیاب - رادیو افق کوروش - حسین مدرس خیابانی
رادیو افق کوروش ، فروشگاه اینترنتی اُکالا ، اخبار بورس از رادیو افق کوروش ، فرانچایز افق کوروش ، تندیس زرین برند محبوب ، افق در بورس ، سهام افق کوروش ، اخبار بورس افق ، بسته های تخفیفی ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، کوروش کارت ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای ، حسین مدرس خیابانی ، همایش راهکارهای توسعه فرهنگ صنعتی ، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ،
44 بازدید، پنج شنبه شانزدهم آبان ۹۸
پریا ترامشلو ،بانوی ورزشکار افق کوروش از استان سمنان +فایل صوتیپریا ترامشلو ،بانوی ورزشکار افق کوروش از استان سمنان +فایل صوتی - افق کوروش ، تنها یک فروشگاه زنجیره ا - حصر به فرد ، کارمندانی خوش خلق ومنضبط - نچایز کشور ، ویک شرکت موفق در بورس نی - افق کوروشی ، به معرفی اجمالی این سبک - تسو اویاما ، استاد ژاپنی (کره‌ای - شلو کارمند فروشگاه شیلات شهرستان گرمس - ، تنها یک فروشگاه زنجیره ای موفق با - نیز در سال های 93 مقام سوم، 95 مقام ا - یک فروشگاه زنجیره ای موفق با تخفیهایی - گاه زنجیره ای موفق با تخفیه ای ی منحصر - ده و روحیه ای آسیب‌ناپذیر می&zwn - روحی ویژه ای که در کیوکوشین کاراته ب - وی ورزشکار افق کوروش از استان سمنان + - ر منطقه 18 افق کوروش" نایب قهرمان سیز - .jpg رادیو افق کوروش - افق کوروش ، تن - ه با رادیو افق کوروش با"پریا ترا - ورزشکاران افق کوروش بیشتر آشنا شویم - رزشکار افق کوروش از استان سمنان +فایل - رادیو افق کوروش - افق کوروش ، تنها ی - نیست ،افق کوروش در همه ی عرصه ها خوش - رادیو افق کوروش با"پریا ترامشلو - شکاران افق کوروش بیشتر آشنا شویم :
رادیو افق کوروش ، افق وورزش ، رادیو افق کوروش وورزش ، ورزشکاران افق کوروش ، پریا ترامشلو ، کاراته وافق کوروش ، پریا ترامشلو ، افق کوروش ، پریا ترامشلو ، رادیو افق کوروش ، مصاحبه رادیوافق کوروش ، پریا ترامشلو ، فروشگاه اینترنتی اُکالا ، اخبار اُکالا در رادیو افق کوروش ، اخبار فروشگاه اینترنتی اُکالا در رادیو افق کوروش ، اخبار فروشگاه اینترنتی ، اُکالا و رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، مجله اینترنتی اُکالا ، کوروش کارت ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مهندس کلب خانی ، مدیر عامل اُکالا اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فرانچایز افق کوروش ، تندیس زرین برند محبوب ، سهام افق کوروش ، افق در بورس ، اخبار بورس افق ، اخبار بورس از رادیو افق کوروش ، بسته های تخفیفی ، گزارش زنده ، رادیو افق کوروش ،
9 بازدید، یکشنبه نوزدهم آبان ۹۸
مشروح گفت وگوی رادیو افق کوروش با مشروح گفت وگوی رادیو افق کوروش با " پریا ترامشلو ، بانوی ورزشکار افق کوروشی +فایل صوتی - یا ترامشلو ، بانوی ورزشکار افق کوروشی - مشغول است ، وی دراین مدت هر سال در م - وش درخشیده ، مسابقات کیوکوشین تزوکا ک - رم شده است ، پریا ترامشلو در سال های - افق کوروشی ، علت حضور خود در این رشته - هندش آشوری مدیر منطقه ، سوپر وایزر شع - شلو در سال های 93 مقام سوم، 95 مقام ا - رین مسابقه ای که ترامشلو در آن حضور د - کس خواسته ای داشته باشد میتواند با ت - وگوی رادیو افق کوروش با " پریا ترامشل - وی ورزشکار افق کوروشی +فایل صوتی پریا - وگوی رادیو افق کوروش با " پریا ت - وی ورزشکار افق کوروشی در رشته ی کارات - وی ورزشکار افق کوروشی ، علت حضور خود - رادیو افق کوروش با " پریا ترامشلو ، - رادیو افق کوروش با " پریا ترامش - انش در افق کوروش ومخصوصا " آقای - شیلات افق کوروش گرمسار" موجب ش - مدیران افق کوروش مهندش آشوری مدیر من
رادیو افق کوروش ، رادیو افق کوروش وورزش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، پریا ترامشلو ، مسابقات کیوکوشین تزوکا کشوری ، نایب قهرمان مسابقات کیوکوشین تزوکا کشوری ، مهندش آشوری مدیر منطقه ، آقای میر حاج ، آقای رضازاده سرپرست شعبه شیلات افق کوروش گرمسار ،
45 بازدید، یکشنبه نوزدهم آبان ۹۸
مشروح گفت وگوی رادیو افق کوروش با مشروح گفت وگوی رادیو افق کوروش با " بزرگ پورکارشناس انجمن دیابت " - فزون دیابت ، ضمن اطلاع رسانی وآگاهی ب - عضای انجمن ، گامهای موثری در کنترل دی - مایت میکند ، اما مرحله ی اول ، تماس ب - د حا انجمن ، دریافت مشاوره وعضویت رای - ود به سایت ، وپرکردن فرم مربوط به دری - تشکر ویژه ای داشت . وی در ارتباط با - وگوی رادیو افق کوروش با " بزرگ پورکار - یابت رادیو افق کوروش گفتگویی با " - باط با نقش افق کوروش در همراهی با عزی - ن وتخفیفات افق کوروش گفت : انجمن از - خفیفات خاص افق کوروش برای کسانی که کا - رادیو افق کوروش با " بزرگ پورکارشناس - رادیو افق کوروش گفتگویی با " خا - با نقش افق کوروش در همراهی با عزیزانی - خفیفات افق کوروش گفت : انجمن از کسان - ات خاص افق کوروش برای کسانی که کارت د
رادیو افق کوروش ، دیابت بیماری خاموش ، هفته ی دیابت ، " خانم بزرگ پور کارشناس واحد ارتباط با اعضای انجمن اطلاع رسانی دیابت " ، خانم بزرگ پور ، کارشناس واحد ارتباط با اعضای انجمن اطلاع رسانی دیابت ، کارت شناسایی دیابت گابریک ، اخبار مناطق افق کوروش با رادیو افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، اخبار استان در رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ،
1 بازدید، یکشنبه نوزدهم آبان ۹۸
شرکت سازنده