امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
رشد ۷۲ درصدی فروش منجر به رشد قیمت سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شد. +فایل صوتیرشد ۷۲ درصدی فروش منجر به رشد قیمت سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شد. +فایل صوتی - درصدی فروش ، برای دومین بار از مرز ۶ - ز بورس پرس ، فروشگاه های زنجیره ای ا - منفی بازار ، برای دومین بار (بعد از 3 - ارد تومانی ، طی مرداد ، قادر به فروش ب - سهام شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - +فایل صوتی فروشگاه های زنجیره ای افق - ورس پرس ، فروشگاه های زنجیره ای افق - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شد - تی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با - ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش که - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش شد. +ف - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش با انت - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش که 27 - ه ای زنجیره ای افق کوروش شد. +ف ای ل صوت - ه ای زنجیره ای افق کوروش با انتشار گزا - ه ای زنجیره ای افق کوروش که 27 بهمن سا - زنجیره ای افق کوروش شد. +فایل صوتی ف - زنجیره ای افق کوروش با انتشار گزارش - زارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - زنجیره ای افق کوروش که 27 بهمن سال گ - یره ای افق کوروش شد. +فایل صوتی فروشگ - یره ای افق کوروش با انتشار گزارش عملک - رادیو افق کوروش به نقل از بورس پرس ، - یره ای افق کوروش که 27 بهمن سال گذشته
رادیو افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، افق در بورس ، بورس اوراق بهادار تهران ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، نماد افق ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، غرفه سبد گردان کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، کشف قیمت افق ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ،
47 بازدید، چهارشنبه ششم شهریور ۹۸
عرضه لوازم التحریر با تخفیف‌های مناسب ، همزمان با بازگشایی مدارس +فایل صوتیعرضه لوازم التحریر با تخفیف‌های مناسب ، همزمان با بازگشایی مدارس +فایل صوتی - ، امیرخسرو فخریان از برگزاری فروش&zw - ‌های مناسب ، همزمان با بازگشایی مدارس - زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان از برگز - ادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای ، ا - ری فروشگاه های زنجیره ای ، امیرخسرو - روشگاه های زنجیره ای ، امیرخسرو فخری - فروشگاههای زنجیره ای از ۱۵ شهریورماه - ه ای زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان از - ه ای زنجیره ای از ۱۵ شهریورماه تا ۱۵ م - زارش رادیو افق کوروش، به نقل از اتحاد
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، نمایشگاههای مهر ، بازگشایی مدارس ، لوازم التحریر با تخفیف‌های مناسب ، کالاهای اساسی تنظیم بازاری ، فروش ویژه فروشگاههای زنجیره ای ، اتحادیه کشوری فر وشگاه های زنجیره ای ، امیرخسرو فخریان ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ،
98 بازدید، شنبه نهم شهریور ۹۸
افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتیافتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه +فایل صوتی - ز بورس پرس ، فروشگاه های زنجیره ای اف - +فایل صوتی فروشگاه های زنجیره ای افق - بورس پرس ، فروشگاه های زنجیره ای افق - ذشته تعداد فروشگاه ها را با شکستن رکو - انچایز این فروشگاه 6 شهریور به عنوان - درصدی این فروشگاه زنجیره ای بشمار می - تی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش که - ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش که برن - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش درحالی - ین فروشگاه زنجیره ای بشمار می رود. - ه ای زنجیره ای افق کوروش که برنامه افز - ه ای زنجیره ای افق کوروش درحالی سال گذ - گاه زنجیره ای بشمار می رود. ف - شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعه - زنجیره ای افق کوروش که برنامه افزایش - زارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس پ - زنجیره ای افق کوروش درحالی سال گذشته - ه ۱۶۰۰ افق کوروش / تحقق بودجه تعهدی د - یره ای افق کوروش که برنامه افزایش تعد - رادیو افق کوروش به نقل از بورس پرس ، - یره ای افق کوروش درحالی سال گذشته تعد - خرده فروشی کوروش مالک 88.1 درصدی این
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، افتتاح شعبه ۱۶۰۰ افق کوروش ، تحقق بودجه تعهدی در ۵ ماه ، افق در بورس ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، ضرورت فرانچایز ، غرفه سبد گردان کوروش ، هزار و ششصدمین شعبه در استان قم ، شعبه فرانچایز ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سهامداران افق ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، کدال افق ، سیاست تقسیم سود ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 28428291 ، مجریران 02128428291 ، عرضه اولیه ، کشف قیمت افق ،
82 بازدید، یکشنبه دهم شهریور ۹۸
رشد 25 درصدی فروش ، درآمد ماهیانه افق کوروش را به ۷.۳۱۳ میلیارد ریال رساند. +فایل صوتیرشد 25 درصدی فروش ، درآمد ماهیانه افق کوروش را به ۷.۳۱۳ میلیارد ریال رساند. +فایل صوتی - درصدی فروش ، درآمد ماهیانه افق کوروش - بورس نیوز ، شرکت فروشگاه‌های زن - ریال بوده ، افزایش ۲۵ درصدی را نشان - مد ماهیانه افق کوروش را به ۷.۳۱۳ میلی - زنجیره‌ای افق کورش در مرداد ماه موفق - زارش رادیو افق کوروش به نقل از بورس ن - ره‌ای افق کورش در مرداد ماه موفق - اهیانه افق کوروش را به ۷.۳۱۳ میلیارد - رادیو افق کوروش به نقل از بورس نیوز
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رشد 25 درصدی فروش افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ،
35 بازدید، دوشنبه یازدهم شهریور ۹۸
فرانچایز ازنگاه مدیر عامل شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش +فایل صوتیفرانچایز ازنگاه مدیر عامل شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش +فایل صوتی - وش – امیر خسرو فخریان ، مدیر عا - dash; امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شر - امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فر - سرو فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاهها - ایز ازنگاه مدیر عامل شرکت فروشگاههای - و فخریان ، مدیر عامل شرکت فروشگاههای - زنگاه مدیر عامل شرکت فروشگاههای زنجیر - یان ، مدیر عامل شرکت فروشگاههای زنجیر - ی که توسعه فروشگاه های زنجیره ای به ک - شتریان این فروشگاه ها در توسعه و کسب - ایزدهنده ( فروشگاه زنجیره ای) حق بهر - ند. از بخش های مهم و حیاتی اقتصاد هر - عه فروشگاه های زنجیره ای به کسب و کار - یکی و صرفه های ناشی از مقیاس فعالیت د - فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش +فایل - فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در ارت - ه‌های زنجیره ای بسیار می‌تو - روشگاه های زنجیره ای به کسب و کارهای - ( فروشگاه زنجیره ای) حق بهره‌م - ه ای زنجیره ای افق کوروش +ف ای ل صوتی فر - ه ای زنجیره ای افق کوروش در ارتباط با - ه ای زنجیره ای بسیار می‌توان گفت، - ه ای زنجیره ای به کسب و کاره ای سنتی وا - زنجیره ای افق کوروش +فایل صوتی فرانچ - .jpg رادیو افق کوروش – امیر خسر - زنجیره ای افق کوروش در ارتباط با مبح - یره ای افق کوروش +فایل صوتی فرانچایز؛ - رادیو افق کوروش – امیر خسرو فخ - یره ای افق کوروش در ارتباط با مبحث فر
رادیو افق کوروش ، نماد افق ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فرانچایز ، فرانچایز افق کوروش ، شعب فرانچایز افق کوروش ،
81 بازدید، سه شنبه دوازدهم شهریور ۹۸
ارسال بسته های تحصیلی به مناطق سیل زده توسط گروه صنعتی گلرنگ +فایل صوتیارسال بسته های تحصیلی به مناطق سیل زده توسط گروه صنعتی گلرنگ +فایل صوتی - شایی مدارس ، گروه صنعتی گلرنگ ۱۹ هزار - ارسال بسته های تحصیلی به مناطق سیل زد - .jpg رادیو افق کوروش - روز سه‌شن - ره‌ای افق کوروش، دکتر عسکریان مع - یران مناطق افق کوروش ترتیبی اتخاذ کنن - رادیو افق کوروش - روز سه‌شنبه، - مناطق افق کوروش ترتیبی اتخاذ کنند که
ارسال بسته های تحصیلی ، مناطق سیل زده ، گروه صنعتی گلرنگ ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، نماد افق ، مجریران 28428291 ، مدیران مناطق افق کوروش ، کمیته امداد امام خمینی ره ،
53 بازدید، یکشنبه هفدهم شهریور ۹۸
گروه صنعتی گلرنگ ، در آستانه بازگشایی مدارس ، همراه هموطنان آسیب دیده ازسیل +فایل صوتیگروه صنعتی گلرنگ ، در آستانه بازگشایی مدارس ، همراه هموطنان آسیب دیده ازسیل +فایل صوتی - نعتی گلرنگ ، در آستانه بازگشایی مدارس - گروه ص ، همراه هموطنان آسیب دیده ازسی - .jpg رادیو افق کوروش -ارسال بسته&zwnj - ه‌های افق کوروش براساس معرفی و ح - رادیو افق کوروش -ارسال بسته‌ها - nj;های افق کوروش براساس معرفی و حواله
رادیو افق کوروش ، گروه صنعتی گلرنگ ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، هموطنان آسیب دیده ازسیل ، بازگشایی مدارس ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، بسته‌ها ی لوازم التحریر ، کمیته امداد ،
54 بازدید، پنج شنبه بیست و یکم شهریور ۹۸
شماره تلفن 1572 پاسخگوی مشتریان افق کوروش است. +فایل صوتیشماره تلفن 1572 پاسخگوی مشتریان افق کوروش است. +فایل صوتی - وش - شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - اطبان عزیز فروشگاه های زنجیره ای افق - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش، م - یز فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش می - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش در راس - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش، مشتری - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش می توا - ه ای زنجیره ای افق کوروش در راست ای تحق - ه ای زنجیره ای افق کوروش، مشتریان و مخ - ه ای زنجیره ای افق کوروش می توانند از - وی مشتریان افق کوروش است. +فایل صوتی - وی مشتریان افق کوروش است . - .jpg رادیو افق کوروش - شرکت فروشگاه - زنجیره ای افق کوروش در راستای تحقق س - زنجیره ای افق کوروش، مشتریان و مخاطب - شتریان افق کوروش است. +فایل صوتی با ر - شتریان افق کوروش است . - رادیو افق کوروش - شرکت فروشگاه های - یره ای افق کوروش در راستای تحقق سیاست - یره ای افق کوروش می توانند از طریق ت
رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، صدای مشتری افق کوروش ، تلفن 1572 پاسخگوی مشتریان افق کوروش ، روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، مجریران 28428291 ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، نماد افق ، جشنواره "بزن بریم مدرسه" ، جشنواره توفان تخفیفات افق کوروش ،
23 بازدید، یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۹۸
" جشنواره بزن بریم مدرسه " در افق کوروش +فایل صوتی - افق کوروش ، در بیش از یک هزار و 600 - +فایل صوتی فروشگاه زنجیره ای افق کورو - ستانی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق - ئیک در شعب فروشگاه های زنجیره ای افق - کت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، - عب فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش بر - تی فروشگاه زنجیره ای افق کوروش همزمان - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، در - روشگاه های زنجیره ای افق کوروش برگزار - گاه زنجیره ای افق کوروش همزمان با آغا - ه ای زنجیره ای افق کوروش ، در بیش از - ، جشنواره ای تحت عنوان "بزن بری - ه ای زنجیره ای افق کوروش برگزار می شود - مدرسه " در افق کوروش +فایل صوتی فروشگ - زنجیره ای افق کوروش همزمان با آغاز س - رادیو افق کوروش - در آستانه بازگ - زنجیره ای افق کوروش ، در بیش از یک - و 600 شعبه افق کوروش در سراسر کشور، - ه " در افق کوروش +فایل صوتی فروشگاه ز - یره ای افق کوروش همزمان با آغاز سال ت - رادیو افق کوروش - در آستانه بازگشایی - یره ای افق کوروش ، در بیش از یک هزار - 0 شعبه افق کوروش در سراسر کشور، جشنو
" جشنواره بزن بریم مدرسه " ، افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، توفان تخفیفات تابستانی افق کوروش ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، سیاست تقسیم سود ، کدال افق ، افق در بورس ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، غرفه سبد گردان کوروش ، رادیو اینترنتی افق کوروش ، نماد افق ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، فروشگاه های زنجیره ای ، مجریران 28428291 ،
62 بازدید، دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۹۸
توفان تخفیفات به اوج خود رسید .توفان تخفیفات به اوج خود رسید . - ابستانی در افق کوروش میباشد. +فایل صو - .JPG رادیو افق کوروش - تخفیفات تو - نی- افق فانی افق کوروش دو روز داغ تاب - ۵۰درصدی در افق کوروش به پایان ببرید!! - انی در افق کوروش میباشد. +فایل صوتی - رادیو افق کوروش - تخفیفات توفانی - فق.JPG افق کوروش دو روز داغ تابستان - صدی در افق کوروش به پایان ببرید!!!
توفان خرید باتخفیفات ، تافیفتی افق کوروش در سراسر کشور ، امیر خسرو فخریان ، مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، مجریران 02128428291 ، رادیو افق کوروش ، میلاد حسن زاده ، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش ، فروشگاههای اینترنتی اکالا ، ضرورت فرانچایز ، باشگاه مشتریان افق کوروش ، مجریران 28428291 ، رادیو افق کوروش ، شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، رادیو فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش ، غرفه سبد گردان کوروش ، فروشگاه های زنجیره ای ، نماد افق ،
16 بازدید، چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۹۸
شرکت سازنده