افزایش سه درصدی سهم افق

کانال اینستاگرام رادیو افق کوروش
افزایش سه درصدی سهم افق
افزایش سه درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی +فایل صوتیافزایش سه درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار خرده‌فروشی +فایل صوتی - ور سه درصد افزایش یافته است. http://t - چهار برابر افزایش داشته است. - و 600 شعبه افزایش یافته است که 1500 ش - افزایش سه درصدی سه م فروشگاه‌های زنجیر - فروشی کشور سه درصد افزایش یافته است. - سال گذشته سه درصد بیشتر شده است. - آن بیش از سه تا چهار برابر افزایش دا - افزایش سه درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیر - ش سه درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای - یان، امسال سهم فروشگاه­های زنجیره - فزود: قبلا سهم سبد مردم از کالاهای اس - زارش رادیو افق کوروش به نقل از تیتر20
رادیو افق کوروش ، افزایش سه درصدی سهم ، افزایش سه درصدی سهم افق ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش ، افق کوروش ، مصاحبه امیر خسرو فخریان ، امیر خسرو فخریان ، خسرو فخریان ، امیر فخریان ، مدیرعامل افق کوروش ، مصاحبه مدیر عامل افق کوروش ، مدیر افق کوروش در رادیو افق کوروش ، امیر خسرو فخریان در رادیو افق کوروش ، فخریان در رادیو افق کوروش ، مصاحبه اختصاصی امیر خسرو فخریان ، مصاحبه اختصاصی دکتر خسرو فخریان ، دکتر فخریان ، دکتر فخریان افق کوروش ، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، خرده‌فروشی ، تعداد شعب فروشگاه زنجیره‌ای ، کالاهای اساسی ، همواره تخفیف افق کوروش ، شعبه ، 3 هزار شعبه ،
210 بازدید، جمعه یازدهم مرداد ۹۸
شرکت سازنده